Pagina principală

 

 

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE
AL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ

DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI

pentru anul universitar 2016/2017, conform OM nr. 3165 din 4 februarie 2015

Aprobat cu  Hotărârea Senatului nr. 4659/9.03.2015.

 

INTRODUCERE

1. În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, precum și în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al HG nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, al HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și în temeiul HG nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (M.E.N.C.S.), admiterea în ciclul de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat se face prin concurs.  Facultatea de Teologie Greco-Catolică se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universității. Prezentul Regulament este parte (ca anexă variabilă) la  Regulamentul unitar al Universității Babeș-Bolyai.

 

A. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

1. Admiterea în învățământul superior se organizează astfel:

a.                   pe locuri subvenționate de la bugetul de stat;

b.                  pe locuri cu taxă.

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat este  stabilit prin ordin al ministrului. Pot candida pe locurile cu taxă candidații aflați sub linia de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerința minimală de admitere și care solicită aceasta, explicit, în fișa de înscriere, precum și cei care optează pentru această formă ori pot fi admiși numai la această formă. Numărul total al candidaților declarați admiși,  la buget și la taxă nu poate depăși capacitatea de școlarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii.

2. La Facultatea de Teologie Greco-Catolică se organizează admitere pentru următoarele cicluri de studii universitare:

a.                   licență pe locuri bugetate și cu taxă (învățământ cu frecvență) (conform Anexa nr. 3 “Specializările și criteriile de admitere pentru admiterea 2016, Nivel licență”);

b.                  master, pe locuri bugetate și cu taxă (învățământ cu frecvență) (conform Anexa nr. 4 “Specializările și criteriile de admitere pentru admiterea 2016, Nivel Masterat”) .

In cazul candidaților din Republica Moldova, indiferent de  nivelul la care dau admitere (licență sau master), aceștia trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în cazul în care candidează pe locurile special  alocate pentru  ei. În cazul dublei cetățenii româno-moldovenească candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv.

Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată), care atestă apartenența lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăților de către Rectorat conform solicitării candidaților la înscriere.

3. Admiterea pentru nivelul licență se organizează pe domeniile de studii stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 580/2014.

4. Candidații la concursul de admitere în învățământul universitar, la studii universitare de licență, pot fi absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), precum și studenți sau absolvenți ai diverselor instituții de învățământ superior, cetățeni ai României. Nu pot constitui criterii de selecție a candidaților: vârsta, sexul, etnia, limba maternă, religia, rasa, apartenența politică, apartenența la organizații legal constituite (ori a căror activitate nu încalcă legile statului român) sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate.

5. La admiterea în toate ciclurile universitare pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea  studiilor efectuate în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.

Centrul de Cooperări Internaționale al Universității Babeș-Bolyai și Facultatea de Teologie Greco-Catolică sunt în măsură să ofere informații legate de admiterea cetățenilor străini.

6. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii și specializări din Universitatea Babeș-Bolyai sau din alte instituții de învățământ superior, în condițiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri finanțate de la bugetul de stat, conform prezentului Regulament. Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent. El trebuie să opteze pentru acea specializare la care dorește să fie finanțat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepție fac olimpicii internaționali, care pot beneficia de două specializări finanțate de la bugetul de stat. Reduceri de taxă de școlarizare în cazul studiilor concomitente la Universitatea Babeș-Bolyai sunt reglementate de regulamente speciale aprobate de Senat. Termenul limită de depunere a actelor în original la secretariatul Departamentelor Facultății de Teologie Greco-Catolică (Blaj, Cluj sau Oradea) unde s-a înscris candidatul,  este ultima zi a confirmării rezultatelor.

7. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat, înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care decid să facă și o a doua specializare și sunt declarați admiși la această nouă specializare, pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenționare de la buget la specializarea inițială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuată cu finanțare de la bugetul de stat, în urma reușitei la concursul de admitere pe loc bugetat.

Aceeași reglementare se aplică și studenților din anul I. În cazul în care aceștia au fost  exmatriculați ori s-au retras de la studii de pe loc bugetat, pentru a deveni studenți, trebuie să susțină concurs de admitere.

Finantarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.

Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular (conform art. 10) în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală. 

8. Absolvenții, cu sau fără diplomă de licență/absolvire a învățământului superior de stat și particular au dreptul să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe  locurile aprobate, după cum urmează:

a.                   dacă prima specializare a fost urmată în regim bugetat, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b.                  dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învățământul particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim bugetat, în urma reușitei pe loc bugetat la concursul de admitere. În ambele situații candidații sunt obligați să declare pe proprie răspundere (în fișa de înscriere) perioada în care au fost susținuți financiar de la bugetul de stat pe durata primei specializări. 

Criteriile de selecție pentru această categorie vor fi aceleași ca și pentru absolvenții de liceu.

 9. Studenții cu taxă de la instituțiile de învățământ superior de stat care au fost admiși în anii precedenți, se pot prezenta la concursul de admitere în vederea trecerii în regim fără taxă, în limita numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat, urmând a fi înmatriculați în anul I de studiu.

10. Studenții de la instituțiile de învățământ superior cu specializări acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au fost declarați admiși în urma concursului de admitere pot beneficia de recunoașterea studiilor efectuate anterior, în conformitate cu prevederile Regulamentului fiecărei facultăți.

11. Candidații absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale și naționale la specializări corespunzătoare disciplinelor religie, filosofie, filologie, istorie sau științe sociale pot fi înmatriculați, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în următoarele condiții:

a. au obținut premiul întâi, doi, trei sau mențiune la olimpiadele școlare de religie, faza județeană sau națională, în cel puțin unul din ultimii doi ani de studiu;

b. au obținut premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare în unul din ultimii patru ani de studii. Deoarece acordarea burselor pentru acești candidați se face în baza H.G. 1004/2002, a Legii educației naționale, Legii 235/2010 și a OMECTS 3.890/2011, facultățile vor depune la Rectorat, listele nominale cu acești candidați, cu precizarea specializării (specializărilor), concursului, anului și a premiului obținut.

c. Au fost premiați la concursul de eseuri, organizat de Facultatea de Teologie Greco-Catolică în luna martie a fiecărui an; cei care obțin minim nota 9,00 vor fi admiși cu nota 10 la admitere, iar cei care obțin note cuprinse între 6,00 și 8,99 – nota obținută se ia în calculul mediei de admitere înlocuind interviul tematic (50% din media de admitere).

12.a. Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor licențiaților, în limita locurilor și la specializările acreditate la universitate.

b. Pentru specializările de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.

13. Admiterea în Facultatea de Teologie Greco-Catolică se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de puncte) obținute de candidați, în funcție de sistemul de selecție și de departajare, de opțiunea candidaților pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învățământ și în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulți candidați cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de Consiliile facultăților. Criteriile de departajare a candidaților sunt cele prezentate în Anexa nr. 5 “Criteriile de departajare în caz de medii egale”.

14. Mediile generale obținute de candidați (respectiv punctajul general) sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea, specializarea și linia de studiu menționată de candidat în cererea de înscriere.

 

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

I. ACTIVITĂȚI PREGĂTITOARE

 

1. În Facultatea de Teologie Greco-Catolică, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere 2016, iar Oficiul Permanent al Admiterii oferă candidaților, pe tot parcursul anului, informații privind admiterea în facultatea noastră. Oficiul Permanent al Admiterii asigură activități de prezentare și informare prin toate mijloacele de comunicare existente, conform strategiei de promovare a specializărilor Universității Babeș-Bolyai elaborate de prorectorat, aprobate de Consiliul de Administrație și conform strategiei facultății.

2. Comisia de admitere și Oficiul Permanent al Admiterii ale Facultății de Teologie Greco-Catolică vor preciza și afișa toate detaliile referitoare la înscrierea candidaților, sediile de înscriere, modelele de completare a fișei de înscriere etc, la cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea acestui regulament. Prin afișare se va înțelege întotdeauna postarea informațiilor respective la afișierul facultății și pe pagina de internet proprie.

 

II. CRITERII ȘI REPERE GENERALE DE ADMITERE

 

1. Admiterea se organizează de către Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai sub îndrumarea directă a prorectoratului, a Comisiei de admitere a Universității, cu respectarea actelor normative în vigoare.

2. Admiterea pe locurile din bugetul statului se face strict în limita locurilor repartizate Facultății de Teologie Greco-Catolică de către Universitate prin Ordinul Ministrului Educației.

3. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). În cazul notelor obținute la liceele din alte țări, dacă documentele de absolvire au fost recunoscute și echivalate conform legii, notele sau punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România, conform noilor reglementări M.E.N.C.S.

4. Candidații care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi înscriși la concursul de admitere la acele specializări care iau în considerare astfel de repere.

 

III. PREÎNSCRIEREA, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI CONCURSUL

 

1.                  În anul 2016, concursul de admitere în învățământul superior la Universitatea Babeș-Bolyai se poate organiza în două sesiuni. Prima sesiune se va desfășura în luna iulie 2016 conform calendarului din anexa 1 “Calendarul admiterii la Facultatea de Teologie greco-catolic㠖 Nivel Licenț㔠și anexa nr. 2 “Calendarul admiterii la Facultatea de Teologie greco-catolic㠖 Nivel Masterat”.

Pentru ocuparea locurilor rămase vacante se organizează o a doua sesiune în luna septembrie  2016, conform calendarului din anexa 1. Calendarul perioadei de înscriere și comunicarea rezultatelor sesiunii de admitere, vor fi afișate pe site-ul facultății, facultatea fiind obligată să anunțe candidații pentru orice modificări ulterioare.

Nu se organizează înscrieri, probe de concurs după data legal stabilită de facultate.

2. Dacă nici după a doua admitere nu se ocupă toate locurile finanțate de la bugetul de stat la o specializare, Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai este abilitat să hotărască redistribuirea locurilor la alte specializări în cadrul facultății sau la alte facultăți, în interiorul liniilor de studiu, în funcție de solicitări și nivelul concurenței. Pe aceste locuri pot glisa studenți admiși în prealabil pe locurile cu taxă.

3. Este posibilă și se recomandă preînscrierea candidaților începând cu 1 martie 2016. Înscrierile pentru admiterea 2016 la Facultatea de Teologie Greco-Catolică se pot face începând cu 1 martie 2016, pentru următoarele categorii:

a. câștigătorii de olimpiade naționale de religie sau cei care au obținut premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare în unul din ultimii patru ani de studii în conformitate cu reglementările în vigoare, pot fi declarați reușiți în baza unor astfel de performanțe stipulate de legislație;

b. licențiații care doresc să urmeze o a doua facultate;

c. posesori ai diplomei de bacalaureat;

4. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se organizează de Oficiul Permanent al Admiterii, sub coordonarea Comisiei de admitere a facultății.

5. Pentru înscrierea la concursul de admitere facultatea percepe, potrivit legii, taxe de admitere de la candidați pentru desfășurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind incluse și activitățile aferente analizării contestațiilor depuse în termen legal (conform Anexa nr. 6 “Taxe”). Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare.  Angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și a restaurantelor și cafeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament, care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere și taxa de procesare).

6. Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite de către Senatul Universității. La înscriere candidatul este obligat să declare numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeș-Bolyai sau la o altă instituție de învățământ superior.

7. În cazul în care un candidat la admiterea în învățământul universitar este declarat admis la cel mult două specializări, acesta poate opta pentru păstrarea (dobândirea) calității de student pentru ambele specializări. Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul stabilit de facultate („confirmări”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând în cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat în original. Comisia de admitere poate prelungi termenul de depunere a diplomei de bacalaureat în original, în cazul în care sunt întârzieri la elaborarea diplomelor de bacalaureat la licee.

8. Candidații admiși pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I, să încheie un contract de școlarizare cu facultatea și să achite prima rată a taxei de școlarizare. În cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat va fi returnată.

9. Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunță la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

a. cu unul dintre candidații care a obținut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.

b. cu primul dintre candidații aflați sub media celor admiși în regim bugetar.

c. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultății, apoi a universității, în condițiile stabilite prin metodologia proprie a facultății, respectiv a universității, și cu aprobarea Consiliului de Administrație.

10. Pentru înscriere, candidații vor completa fișa tip în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenția în mod deosebit asupra necesității precizării opțiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învățământ (cu frecvență, frecvență redusă, la distanță) și regimul de finanțare. Se va atrage atenția, că în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienți candidați pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, aceștia  vor putea opta pentru o specializare din același domeniu, la aceeași facultate, dar a doua sau a treia etc. opțiune trebuie declarată la înscriere, în fișa de înscriere utilizată de facultate.

11. Candidații vor fi informați asupra tuturor detaliilor admiterii, respectiv asupra specializărilor, facultatea asigurând personal bine informat și din rândul cadrelor didactice.

La confirmarea locului, candidatul admis în învățământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte:

a.                   diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);

b.                  certificatul de naștere în copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate;

c.                   adeverință medicală tip (în original); 

d.                  două fotografii tip 3/4 cm

e.                   diploma de licență/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licențiații/absolvenții de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare sau diploma de licență ori adeverință pentru cei care urmează studii de master;

f.                    alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultății.

12. La specializarea Teologie greco-catolică pastorală din cadrul Departamentului Cluj al facultății, datorită caracterului vocațional al specializării, admiterea se face în două etape:

a. admitere în cadrul Seminarului “Sf. Ioan Evanghelistul” din subordinea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, respectând criteriile specifice acestuia (vezi anexa nr. 3, pct. 3);

b. candidații admiși în Seminarul „Sf. Ioan Evanghelistul” din subordinea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, au dreptul să se înscrie la concursul de admitere din cadrul facultății.

 

IV. REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

 

1. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere a facultății, se aduc la cunoștință publică prin afișare imediată la sediul facultății, la loc vizibil, menționându-se data și ora afișării.

2. Contestațiile vor fi depuse la sediul facultății unde candidatul a susținut concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor, urmând a fi soluționate de comisia de admitere pe facultate. Comisia de admitere din facultate va afișa la loc vizibil rezolvarea acestora. În cazul în care candidatul este nemulțumit de rezolvarea contestației sau consideră că rezolvarea nu are temei legal, acesta se poate adresa comisiei de admitere pe universitate.

3. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv și nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor și glisărilor.

 

 


ANEXA nr. 1

 

 

CALENDARUL  ADMITERII 2016 – NIVEL LICENȚĂ

 

DEPARTAMENTELE : BLAJ, ORADEA ȘI CLUJ (Teologie greco-catolică didactică, teologie greco-catolică asistenȚă socială)

 

Admitere iulie 2016 (SESIUNEA i)

 

1 martie  – 15 iulie 2016 - preînscriere și înscriere candidați cu Diplomă de Bacalaureat

18 – 23 iulie 2016 - înscrierea candidaților nivel licență

25 iulie 2016 – interviu tematic pentru admiterea de la nivel licență

26 iulie  2016 - afișarea rezultatelor – prima lista.

27 - 28 iulie 2016 - confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

29 iulie 2016 – afișarea rezultatelor lista finală

 

DEPARTAMENTul cluj : CLUJ (Teologie greco-catolică pastorală)

 

1 martie  – 15 iulie 2016 - preînscriere și înscriere candidați cu Diplomă de Bacalaureat

18 – 21 iulie 2016 - înscrierea candidaților nivel licență la Seminarului teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla

22 iulie 2016 - admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla

23 iulie 2016 – afisare rezultate admitere seminar, și predarea dosarelor de la seminar la facultate

25 iulie 2016 – examen scris din Catehism și Studiu Biblic

26 iulie  2016 - afișarea rezultatelor – prima lista.

27 - 28 iulie 2016 - confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

29 iulie 2016 – afișarea rezultatelor lista finală

 

 

 

 

Admitere septembrie 2016 – nivel LicenȚĂ

(SESIUNEA II) - în cazul nerealizării cifrei de școlarizare

 

 

 

DEPARTAMENTELE : BLAJ, ORADEA ȘI CLUJ (Teologie greco-catolică didactică, teologie greco-catolică asistenȚă socială)

 

5 – 10 septembrie 2016 înscrierea candidaților nivel licență

12 septembrie 2016 – interviu tematic pentru admiterea de la nivel licență

13 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor – prima listă

14, 15 septembrie 2016 – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

16 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor lista finală

 

 

 

DEPARTAMENTul cluj: CLUJ (Teologie greco-catolică pastorală)

 

5 – 8 septembrie 2016 -  înscrierea candidaților nivel licență    

9 septembrie 2016 – admitere în cadrul Seminarului

12 septembrie 2016 – examen scris din Catehism și Studiu Biblic

13 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor prima listă

14, 15 septembrie 2016 – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

16 septembrie 2016 - afișarea rezultatelor lista finală

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2

 

CALENDARUL  ADMITERII 2016 – NIVEL MASTER

 

DEPARTAMENTELE : BLAJ, CLUJ ȘI ORADEA

 

Admitere iulie 2016 (SESIUNEA i)

 

1 martie  – 12 iulie 2016 - preînscriere și înscriere candidați cu Diplomă de Bacalaureat

13 – 23 iulie 2016 - înscrierea candidaților nivel master (exceptând zilele de sâmbătă și duminică 16, 17 iulie 2016)

25 iulie 2016 – susținerea unui proiect pe o temă la alegere din domeniul masterului

26 iulie  2016 - afișarea rezultatelor – prima lista.

27 - 28 iulie 2016 - confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

29 iulie 2016 – afișarea rezultatelor lista finală

 

Admitere septembrie 2015 (SESIUNEA II)-în cazul nerealizării cifrei de școlarizare

 

5 – 10 septembrie 2016 - înscrierea candidaților nivel master

12 septembrie 2016 – susținerea unui proiect pe o temă la alegere din domeniul masterului

13 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor – prima listă

14, 15 septembrie 2016 – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

16 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor lista finală

 

 

 

 


 

ANEXA nr. 3

 

SPECIALIZĂRILE ȘI CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU ADMITEREA 2016

 

Nivel: LICENȚĂ

 

1. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ ASISTENȚĂ-socialĂ (Cluj) (3 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

2. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ DIDACTICĂ  (CLUJ) (3 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

3. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ PASTORALĂ, (CLUJ) (4 ani, zi) linie de studiu: română

Etapa I –  admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla pentru programul de formare:

            a. examen psihologic

            b. verificare aptitudini muzicale și de dicție

            c. control medical de specialitate

Etapa II – candidații care au promovat etapa I, se pot inscrie la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, fiind admisi după următoarele criterii:

a. Examen scris din Catehism și Studiu Biblic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală


 

4. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ PASTORALĂ, (la ORADEA) (4 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

5. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ pastorală (la BLAJ) (4 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

Notă: Candidații cu diplomă de licență vor fi admiși după aceleași criterii ca și absolvenții de liceu.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru interviul tematic, candidații vor pregăti unul dintre următoarele subiecte, la alegerea lor:

 

Subiectul nr. 1

 

Se dă următorul text: „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau prorocii; N-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt. 5,17).

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:

Definiți noțiunea de „Lege”.

Precizați care sunt preceptele Legii morale naturale;

Arătați prescripțiile Legii vechi.

Precizați prescripțiile Legii noi.

Enunțați regula de aur în care se rezumă Legea nouă.

Bibliografie:

Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 1949-1986, pp. 413-419.

 

Subiectul nr. 2

 

Se dă următoul text: „Împărate Ceresc, Mângăietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Visteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre” (Rugăciunea Împărate Ceresc, tradiția răsăriteană).

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:

Identificați și explicitați atributele Spiritului Sfânt din această rugăciune.

Precizați care sunt lucrările Spiritului Sfânt descrise în această rugăciune;

 

 

Bibliografie:

Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 691-693, pp. 161-162.

 

Subiectul nr. 3

 

Plecând de la următorul text: „Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică Biseric㔠(Crezul niceno-constantinopolitan).

 

Se va cere candidatului următoarele:

Ce numim „Crez”

De ce se numește niceno-constantinopolitan;

Care sunt atributele Bisericii (enumerarea lor);

Se va cere detalierea fiecărui atribut în parte;

Se va cere în ce constă universalitatea Bisericii astăzi.

 

Bibliografie: BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. COMISIA SINODALĂ PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ, Biserica comunitate vizibilă și spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 25-27.

 

Subiectul nr. 4

 

Se va cere candidatului să enumere cele șapte sacramente/taine

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări (cerințe):

Definiți termenul de sacrament/taină.

Cum se pot grupa sacramentele/tainele

Prezentați în detaliu (semnificația termenului, instituirea, destinatarul etc) un grup de sacramente (conform împărțirii de la întrebarea precedentă)

 

Bibliografie: BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. COMISIA SINODALĂ PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ, Biserica comunitate vizibilă și spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 85-100.

 

Subiectul nr. 5

 

Cititi cu atentie textul biblic (Fac. 3,1-24): „Șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis șarpele către femeie: "Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncați roade din orice pom din rai?". Iar femeia a zis către șarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți!". Atunci șarpele a zis către femeie: "Nu, nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul". De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi, și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a zis: "Adame, unde ești?". Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai și m-am temut, căci sunt gol, și m-am ascuns". Și i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?". Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și am mâncat". Și a zis Domnul Dumnezeu către femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Șarpele m-a amăgit și eu am mâncat". Zis-a Domnul Dumnezeu către șarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale! Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului! In sudoarea fetei tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; căci pământ ești și în pământ te vei întoarce". Și a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele și răul. Și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci!...". De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieții”.

Se va cere candidatului următoarele:

La ce eveniment se refera prezentul capitol?

Care este conditia omului dupa acest eveniment?

Care sunt etapele ispitirii ? Comentati.

 

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 385-421, pp. 90-98.

 

Subiectul nr. 6

Se dă următorul text: "Aceasta este Biserica unică a lui Hristos, pe care o mărturisim în Crez ca una, sfântă, catolică și apostolică". Aceste patru atribute, inseparabil legate între ele, indică niște trăsături esențiale ale Bisericii și ale misiunii ei. Biserica nu le are de la ea însăși; Hristos este cel care, prin Spiritul Sfânt, îi dă Bisericii sale să fie una, sfântă, catolică și apostolică și tot El o cheamă să realizeze fiecare din aceste caracteristici” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 811).

 

Se va cere candidatului să argumenteze fiecare atribut al Bisericii lui Isus Hristos.

 

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 811-870, pp. 186-199.

Tematica și bibliografia pentru proba scrisă la specializarea Teologie greco-catolică pastorală Cluj este:

 

I. Catehismul Bisericii Catolice. Compendiu:

·          Cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt (articolele 33-217)

·         Sfintele Sacramente: Botezul, Mirul, Euharis-tia, Spovada, Maslul, Preoția și Căsătoria (articolele 250-294)

·         Cele zece porunci (articolele 434-533)

 

II. Sfânta Scriptură (Mica Biblie):

Vechiul Testament:

·          Istoria Creației și a păcatului strămoșesc

·          Istoria Patriarhilor: Avraam, Isaac și Iacob

·          Ieșirea din Egipt și Alianța de pe muntele Sinai

 

Noul Testament:

·         Istoria chemării primilor apostoli

·         Instituirea sfintei Euharistii

·         Misterul Pătimirii, morții și Învierii lui Isus

 

Bibliografie:

Mica Biblie – Editura IBMBOR, București.

Catehismul Bisericii Catolice—Compendiu Presa Bună, Iași.

 

 


 

 

ANEXA nr. 4

 

SPECIALIZĂRILE ȘI CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU ADMITEREA 2016

Nivel: MASTER

 

1. Domeniul Teologie, specializarea Teologie biblică (limba română)

2. Domeniul Teologie, specializarea Consilierea socio-spirituală a populațiilor vulnerabile (limba română)

3. Domeniul Teologie, specializarea Fundamente creștine ale identității europene (Oradea) (limba română)

4. Domeniul Teologie, specializarea Teologia pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) (limba română)

 

Criterii de admitere:

Media de la examenul de licenț㠖 cu pondere 60% în media finală

Susținerea unui proiect pe o temă la alegere din domeniul masterului  – cu pondere 40% în media finală

 

 


 

ANEXA nr. 5

 

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

 

 

Nivel LICENȚĂ

 

Criteriul 1: nota de la interviul tematic,

Criteriul 2: media de la Bacalaureat,

Criteriul 3: nota la examenul scris de limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Nivel MASTER

 

Criteriul 1: nota interviu,

Criteriul 2: media de licență,

Criteriul 3: media de bacalaureat.


 

ANEXA nr. 6

 

TAXE

1. Taxa de admitere (nivel LICENȚĂ sau MASTER) = 80 RON din care

            Taxa de înscriere          = 50 RON

            Taxa de procesare        = 30 RON

 

- în cazul înscrierii la două specialități taxa de înscriere = 60 RON (pentru amândouă)

- reducerile prevăzute în regulament

 

2. Taxă școlarizare nivel LICENȚĂ = 2.000 RON/an (pentru candidații admiși în regim “cu taxă”)

- pentru toate cele trei departamente ale Facultății de Teologie Greco-Catolică (Blaj, Cluj și Oradea)

- taxa se poate plăti în 4 rate egale

- prima rată se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului)

 

3. Taxă școlarizare nivel MASTERAT (pentru candidații admiși în regim “cu taxă”)

- Departamentele Blaj și Cluj = 2.500 RON/an

- Departamentul Oradea = 2.000 RON/an