Pagina principală

 

Tematică licență iunie 2017, februarie 2018

 

 

 

Calendar Licenţa - IULIE 2017

 

Înscrierea candidaţilor:               27-30 iunie 2017

Examen scris:                                             4 iulie 2017

Prezentarea și susținerea lucrării:      6 iulie 2017

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de LICENȚĂ

·  cerere tip de înscriere (de la secretariat);

·  diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pt. diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;

·  certificatul de naştere în copie legalizată;

·  două fotografii tip buletin de identitate;

·  atestat de competenţă lingvistică;

·  lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;

·  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

·  adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;

·  suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.

(Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, art. 10)