GCT UBB Cluj Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Greco - Catolică

Administrative


≈  Anunţuri generale ≈
≈  Anunţuri pentru studenţi  ≈
≈  Documente personal didactic  ≈
≈  Documente pentru studenţi  ≈

Conducerea


≈  Adresa de contact  ≈
≈  Consiliul facultatii  ≈
≈  Reprezentanţii în Senat  ≈
≈  Planuri strategice  ≈

Departamente


≈  Cluj  ≈
≈  Blaj  ≈
≈  Oradea  ≈

Istoric


≈  Scurt istoric  ≈

Studenti


≈  Burse  ≈
≈  Caminizare  ≈

Învăţământ


≈  Planuri de învăţământ  ≈
≈  Syllabus-uri  ≈
≈  Structura anului universitar  ≈

Admitere şi Licenţă


≈  Admitere la facultate  ≈
≈  Admitere la master  ≈
≈  Examen de licenţă  ≈

Studia


≈  Pagina revista Studia  ≈

   
 

Untitled Document

 

                                             ROMÂNIA

                                                        UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22

    Fax: 40 - 264 - 19.19.06;19.50.51

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

 

Nr. 18701/29.10.2008

 

 

 

REGULAMENTUL

 

de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile

 în Universitatea Babeş-Bolyai

cu modificările aprobate de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai

în şedinţa din 27 octombrie 2008

 

 

 

 

Art.1. Universitatea Babeş-Bolyai aplică, în evaluarea activităţii studenţilor tuturor specializărilor (învăţământ de scurtă durată, învăţământ de lungă durată şi master) Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS (European Credit Transfer System).

Sistemul de credite permite dubla specializare, potrivit opţiunilor studenţilor, în conformitate cu reglementările la nivel naţional.

 

Art.2. Pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnaţi tutori, iar la nivelul specializărilor şi al liniilor de studiu sunt desemnaţi consilieri de studii care asigură deopotrivă consilierea studenţilor şi echivalările de studii, potrivit prezentului regulament.

La nivelul fiecărei facultăţi este desemnat un director-consilier de studii care coordonează activitatea de consiliere şi echivalare.

La nivelul Universităţii aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile unui prorector.

 

Art.3. Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, studiu individual etc).

Creditele acordate unei discipline au valori întregi sau fracţiuni de 0,5.

 

Art.4. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul. Acesta cuprinde 14 săptămâni de activitate didactică şi 2-4 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu câte o sesiune de examene de restanţe de o săptămână.

Cele două sesiuni de restanţe pot fi organizate după fiecare sesiune de examen sau pot fi comasate într-o singură sesiune de două săptămâni în toamnă.

 În ultimul semestru se pot prevedea 2–4 săptămâni destinate pregătirii lucrării de licenţă/absolvire/disertaţie. Această activitate se creditează distinct, în conformitate cu planul de învăţământ.

 

Art.5. Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ la curs de zi pentru un semestru este de 30.

La secţiile la care, conform planului de învăţământ, ultimul semestru este destinat pregătirii lucrării de licenţă, această activitate este evaluată cu 30 de credite.

În cazul învăţământului la distanţă numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ pe semestru se determină prin împărţirea numărului total de credite la numărul de semestre.

Art.6. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale de specialitate, pachete de discipline opţionale de specialitate, discipline opţionale generale şi discipline facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.

Nici un student nu poate fi obligat, prin prevederile planului de învăţământ, la frecventarea a mai mult de 6-7 discipline pe semestru în vederea acumulării celor 30 de credite.

Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic, la nivelul Universităţii.

 

Art.7. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului.

Disciplinele opţionale şi pachetele de discipline opţionale de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea studenţilor. Disciplinele opţionale vor avea o pondere de cel puţin 15% din numărul disciplinelor.

Disciplinele opţionale generale urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală al studenţilor Universităţii. Acestea se pot alege dintr-o ofertă publicată anual de Rectoratul Universităţii. Studenţii au posibilitatea ca, pe toată durata studiilor, să realizeze un număr maxim de 30 credite din aceste cursuri, în locul unor cursuri opţionale de specialitate din planul de învăţământ al specializării urmate, în conformitate cu reglementările facultăţilor.

Fiecare facultate oferă cel puţin un curs pentru alte facultăţi, pentru fiecare linie de studiu din resurse financiare proprii. Consiliile profesorale stabilesc disciplinele opţionale în locul cărora pot fi alese discipline opţionale generale din oferta universităţii şi limita maximă de credite care pot fi acumulate din această categorie de discipline. Creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu cele fixate pentru disciplinele opţionale pe care acestea le înlocuiesc.

 

Art.8. Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii complementare.

Studenţii Universităţii pot alege în plus, discipline opţionale din oferta facultăţii, aceste discipline fiind considerate discipline facultative. Rezultatele de la aceste discipline sunt consemnate în registrul matricol şi în foaia matricolă a studenţilor.

Studenţii Universităţii pot urma, ca discipline facultative, cursuri ale altor facultăţi sau specializări, cu acordul responsabililor acestora şi respectând condiţionările. Facultatea la care studentul este înmatriculat, pe baza contractelor de studii ale studenţilor, trimite în scris celorlalte facultăţi lista disciplinelor şi numărul studenţilor implicaţi în aceste discipline facultative şi solicită acordul lor. Înscrierea poate fi refuzată atunci când ar duce la modificarea formaţiunilor de studiu la facultatea sau la specializarea solicitată. Notele obţinute la aceste discipline se trec în cataloage separate şi se trimit în scris facultăţii unde studentul este înmatriculat, pentru a fi consemnate în registrul matricol şi în foaia matricolă a studentului ( la caseta „Alte discipline studiate”).

 

Art.9. Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examen, colocviu şi verificare pe parcurs. Titularul de disciplină stabileşte şi comunică în termen de cel mult două săptămâni de la începerea semestrului modul de verificare precum şi alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte realizate etc.), şi ponderea acestora în nota finală.

Consiliile profesorale stabilesc exigenţele generale pentru promovarea disciplinelor.

Cel puţin la jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe un semestru forma de verificare este examen. Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene.

Nu se poate dispune, cu titlu de sancţiune disciplinară, interdicţia prezentării studentului la examenele dintr-o sesiune.

 

Art.10. Cerinţele pentru obţinerea actelor de absolvire a studiilor într-o anumită specializare (diplomă de absolvire, diplomă de licenţă, diplomă de studii aprofundate în specializarea licenţei, diplomă de studii aprofundate – master) se stabilesc de către consiliile profesorale ale facultăţilor. Aceste cerinţe fac parte din planul de învăţământ.

Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru specializarea respectivă.Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în Universitatea Babeş-Bolyai este reglementat prin Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării.

În cazul întreruperii studiilor, studenţii care au obţinut cel puţin jumătate din totalul de credite prevăzute în planul de învăţământ pot primi un act de studiu, numit „atestat de studii universitare generale", conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Art.11. La Universitatea Babeş-Bolyai creditarea disciplinelor se face după cum urmează:

  1. se acordă 30 credite pe semestru disciplinelor de specialitate obligatorii şi opţionale în cazul studenţilor de la curs de zi, în cazul învăţământului la distanţă numărul de credite pe semestru se determină prin împărţirea numărului total de credite la numărul de semestre.
  2. disciplinele prevăzute pentru examenul de finalizare a studiilor şi lucrarea de licenţă/absolvire/disertaţie se creditează separat. Se atribuie un număr total de 30 credite pentru examenul de licenţă/absolvire sistemul vechi de studiu (15credite pentru probă şi 15 credite pentru susţinerea lucrării), 20 de credite pentru absolvenţii din sistemul Bologna şi respectiv 15 credite pentru disertaţie;
  3. limba modernă obligatorie prevăzută în planul de învăţământ este creditată distinct cu 10 credite (4 semestre a câte 2,5 credite) care nu se includ în cele 30 de credite prevăzute pentru un semestru. În cazul în care facultăţile decid introducerea obligativităţii celei de-a doua limbi străine, aceasta va fi creditată cu alte 2,5 credite pe semestru, credite ce nu se includ în cele 30.
  4. disciplina obligatorie „Educaţie fizică” nu este creditată;
  5. disciplinele facultative sunt creditate distinct, fiind consemnate în registrul matricol. Această categorie include şi a doua limbă străină, creditată cu 2,5 credite pe semestru, în cazul facultăţilor în care aceasta nu este obligatorie.
  6. disciplinele incluse în pachetul de pregătire pedagogică sunt facultative şi se creditează distinct.

 

Art.12. Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului admis. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.

Creditele aferente unei discipline nu pot fi luate în considerare decât într-un singur semestru, fie în semestrul în care au fost obţinute, fie într-un semestru viitor.

 

Art.13. Creditele se pot obţine şi în avans şi se pot reporta în semestrele următoare, conform opţiunii studentului.

În contractul de studii se vor evidenţia în mod distinct disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care au fost obţinute, ci se vor reporta într-un semestru viitor.

Opţiunea formulată în condiţiile alineatului precedent este irevocabilă.

 

Art.14. Facultăţile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere la cursurile obligatorii, opţionale şi facultative.

Înscrierea la aceste cursuri se face prin Contractul de studii semestrial sau anual încheiat între decanul facultăţii şi student. Contractul de studiu va conţine şi declaraţia studentului în care acesta specifică dacă este înscris sau nu la o altă specializare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai sau a unei alte instituţii de învăţământ superior.

Fiecare facultate va stabili termenul pentru înregistrarea contractelor de studii, termen care nu poate fi mai mare de o lună de la începerea semestrului.

Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învăţământ, respectând condiţionările, dispunerea disciplinelor în planul de învăţământ reprezentând numai o rută posibilă nu una impusă. Studentul se poate înscrie la o disciplină în orice semestru, respectând condiţionările disciplinei respective, procedură valabilă şi la înscrierea pentru a doua oară la o disciplină, în cazul nepromovării examenului după prima înscriere.

Studentul se poate prezenta la examen numai la acele discipline care figurează în contractul lui de studiu.

 

Art.15. Într-un an universitar studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, cel mult de două ori la fiecare disciplină ce figurează în Contractul de studiu pentru acel an universitar, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilităţi avute la dispoziţie.

Pentru fiecare disciplină, prevăzută a fi examinată într-o sesiune de examene, se prevăd cel puţin două date pentru examen în acea sesiune, la interval de minim 4 zile.

În sesiunile ordinare se precizează pentru fiecare grupă de studenţi datele la care urmează să se prezinte pentru examen, studentul având obligaţia să se prezinte cu grupa din care face parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate aproba studentului să se prezinte cu o altă grupă.

În sesiunile de restanţe studenţii au posibilitatea de a alege pentru prezentare oricare dintre datele planificate.

Pentru sesiunile de restanţe profesorul examinator stabileşte modul de examinare la acele discipline pentru care forma de examinare prevăzută în planul de învăţământ este verificarea pe parcurs.

 

Art.16. Pot beneficia de sesiune specială de examene numai studenţii cuprinşi în activităţi sportive de performanţă sau în activităţi artistice şi cei care au participat la programe de mobilităţi internaţionale, în condiţiile stabilite de Consiliul profesoral.

  În cazul studenţilor din an terminal, care au cel mult două examene restante din semestrele anterioare, Consiliile Profesorale ale facultăţilor pot decide organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă. Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen. O eventuală sesiune decalată decisă în condiţiile prezentului alineat nu constituie în nici un caz o sesiune suplimentară.

 

Art.17. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de restanţe din anul universitar în care examenele au fost promovate.

Facultăţile stabilesc condiţiile în care studenţii se pot prezenta la aceste examene, respectând principiul „un examen promovat este definitiv promovat”.

 

Art.18. În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după cea de a doua examinare, dar a realizat minimum 30 de credite în anul de studiu respectiv, poate solicita din nou înscrierea la disciplina respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, după care se poate prezenta din nou, cel mult de două ori, la examen.

La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are la data reînscrierii.

 

Art.19. Nepromovarea unei discipline obligatorii după două înscrieri atrage după sine exmatricularea studentului din facultatea respectivă sau, la cerere, transferarea definitivă a studentului bugetat la regimul cu „taxă”.

Studentul şcolarizat în regim cu taxă, aflat în situaţia prevăzută la alin.1, va putea să se reînscrie la disciplina respectivă până la promovarea examenului, cu plata taxelor aferente.

În cazul nepromovării unui examen la o disciplină opţională nici după a doua înscriere, studentul poate alege o altă disciplină opţională, la care va avea, de asemenea, statut de student cu taxă.

 

Art.20. Studenţii bugetaţi care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele de specialitate (respectiv numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ pentru învăţământul la distanţă) sunt exmatriculaţi sau, la cerere, transferaţi în integralitate şi definitiv în regim „cu taxă” şi reînscrişi în acelaşi an de studii. Studenţii şcolarizaţi în regim „cu taxă” aflaţi în această situaţie vor fi exmatriculaţi sau, la cerere, reînscrişi în acelaşi an de studii.

Cererea prevăzută la alin.1 se va depune în termen de 10 zile de la începerea anului universitar.

În cele 30 de credite menţionate la alin.1 se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv, indiferent dacă aceste discipline sunt înscrise pentru prima dată în contractul de studii sau reprezintă discipline nepromovate în anii anteriori. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în devans şi reportate în anul respectiv.

Nu se includ în cele 30 de credite, creditele aferente limbii străine obţinute în cele două semestre, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiune de reportare într-un semestru următor, în condiţiile art.13 din prezentul Regulament.

 

Art.21. Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior în condiţiile art.19, pot fi oricând reînmatriculaţi, la cerere, cu acordul Consiliului Profesoral, în integralitate şi definitiv în regim „cu taxă”, în anul nepromovat.

Cererea de reînmatriculare se depune la Secretariatul facultăţii până la începerea anului universitar.

 

Art.22. Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.

Dispoziţia alin.1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care, în urma modificării planului de învăţământ, o disciplină de un semestru este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de două semestre este comasată într-o disciplină de semestru.

Orice alte situaţii de această natură vor fi reglementate prin hotărâri ale Consiliului Profesoral.

 

Art.23. Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an (excepţie exmatriculaţii anului I. de studiu – care nu se reînmatriculează) trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îşi reiau studiile).

 

Fac excepţie următoarele categorii de studenţii:

1) Studenţii înmatriculaţi la studii în sistemul vechi (licenţă cu 4 sau 5 ani de studii, colegii, respectiv masteratele vechi), care au acumulat cele 30 de credite necesare promovării anului precedent, dar care nu au reuşit să-şi susţină toate examenele până în sesiunea iulie 2008. Se acordă acestor studenţi un an de prelungire de studii în cadrul  anului  universitar 2008-2009.

 

2)  Studenţii înmatriculaţi la studii în sistemul vechi (licenţă cu 4 sau 5 ani de studii, colegii, respectiv masteratele vechi), care între timp şi-au întrerupt studiile în mod legal şi revin la studii după trecerea la noul sistem. Aceşti studenţi îşi pot relua studiile conform planului lor iniţial de învăţământ, în orice an de studiu, dacă la data revenirii lor legislaţia învăţământului superior asigură temeiul legal pentru finalizarea studiilor şi pentru obţinerea diplomei în condiţiile sistemului vechi.

În privinţa evaluării categoriilor de studenţi stabilite prin cele două aliniate anterioare  -  în condiţiile dispariţiei activităţilor didactice ale planului vechi de învăţământ ­- vor fi aplicate următoarele prevederi:

 

Studenţii prevăzuţi la punctul 1 (cu examene restante) îşi vor putea susţine aceste examene restante în sesiunile prevăzute pentru anii terminali din anul univ. 2008-2009, la orice disciplină din planul lor de învăţământ iniţial, inclusiv la disciplinele în cazul cărora nu mai sunt activităţi didactice în urma reformei curriculare şi/sau a dispariţiei anilor terminali.

 

Dacă studentul s-a înscris în anii anteriori la o anumită disciplină şi a parcurs deja activităţile săptămânale  ale acestor discipline (seminarii obligatorii, referate, lucrări, verificări pe parcurs etc.), la evaluare se va lua în considerare satisfacerea obligaţiilor de atunci. Fiind la a doua înscriere, se va plăti taxă de restanţă.

În cazul studenţilor, care  se înscriu pentru prima dată la o disciplină prevăzută în planul lor de învăţământ iniţial, dar inexistentă în sistemul nou, catedrele pot autoriza titularii de disciplină să elaboreze după specificul disciplinei sarcini de examen care să compenseze în mode real şi echitabil

activităţile practice săptămânale dispărute. Ca şi alternativă, facultăţile pot stabili discipline cu care pot fi echivalate disciplinele din planul iniţial de învăţământ al studentului. Echivalările respectă prevederile aliniatului 2 al articolului 25. În aceste cazuri, fiind la prima înscriere la o disciplină, studenţii în sesiunile ordinare de examen nu plătesc taxă de restanţă.

 

 

Art.24. Studenţii care au fost înscrişi în anul următor dar nu au promovat examenul la o disciplină pentru care planul de învăţământ vechi prevedea un singur examen iar planul nou prevede două examene, pot susţine, la alegere, fie un examen din toată materia aferentă celor două semestre, în sesiunea de vară sau toamnă, fie două examene, în sesiunile planificate, ei se vor prezenta doar la examen, plătind taxa aferentă.

În cazul dispariţiei disciplinei opţionale, studentul va alege o altă disciplină din pachetul oferit.

 

Art.25. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele obţinute la o disciplină cu tematică echivalentă de la o altă facultate sau specializare din cadrul Universităţii.

Creditele obţinute de studenţi în programele internaţionale vor fi echivalate conform procedurii în limita compatibilităţii planurilor de învăţământ ale instituţiilor implicate.

Consiliile Profesorale sunt abilitate să decidă asupra echivalării creditelor obţinute de studenţi la alte universităţi din Consorţiul „Universitaria” sau la universităţi din afara acestuia.

Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în semestrul în care această disciplină figurează în Contractul de studiu. Echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare se face de către o comisie permanentă stabilită de Consiliul Profesoral la începutul fiecărui an universitar.

În cazul examenelor echivalate, se va trece în foaia matricolă denumirea disciplinei din planul de învăţământ al facultăţii, menţionând la observaţii că disciplina a fost echivalată.

Facultăţile pot decide aplicarea prevederilor prezentului articol şi în cazul creditelor obţinute de studenţi în cadrul unor şcoli de vară organizate în ţară sau în străinătate.

 

Art.26. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru disciplinele nepromovate, cu  excepţiile prevăzute în articolul 23.

Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile, cu  excepţiile prevăzute în articolul 23.

În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe ca urmare a eventualei modificări a planului de învăţământ, cu  excepţiile prevăzute în articolul 23.

Studenţii aflaţi în situaţia prevăzută de alin.1 nu pot beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri.

Art.27. La cererea studentului, Consiliul Profesoral al facultăţii poate aproba întreruperea studiilor, pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarităţii, dar numai după parcurgerea a cel puţin două semestre.

Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultăţii înainte de începerea semestrului.

Pentru motive de sănătate atestate prin adeverinţă medicală în care medicul recomandă întreruperea sau alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul facultăţii (bursă în străinătate, urmarea în paralel a două specializări), întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru.

După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care va termina studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoştinţă acest lucru.

Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de exmatriculare.

Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se consideră două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor.

 

       Art.28. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai.

  La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţii contrare se abrogă.

 

 

                                                                                  Senatul Universităţii Babeş-Bolyai

 

Descarcă
Ultima actualizare: 25 noiembrie 2012