Selectează o Pagină

La Facultatea de Teologie Greco-Catolică, gradația de merit se acordă prin concurs, pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale în vigoare care stabilesc numărul de gradații la 16% din totalul posturilor ocupate de titulari și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut.

Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se organizează anual, în luna septembrie. Pentru sesiunea de concursuri din luna septembrie a anului universitar 2020-2021, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se organizează în perioada septembrie – octombrie 2020.

Informații concurs GRADAȚII de MERIT 2020:

1. Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs:

La Facultatea de Teologie Greco-Catolică se scot la concurs un număr de 4 gradații de merit după cum urmează:

 • Departamentul Cluj: 1 gradație de merit;
 • Departamentul Blaj: 2 gradație de merit;
 • Departamentul Oradea: 1 gradație de merit;

2. Condițiile de participare:

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) ocupă o funcție didactică în calitate de titular (condiție care se aplică pentru personalul didactic) sau ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate (condiție care se aplică pentru personalul didactic auxiliar);

b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;

c) a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;

d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 (condiția se aplică exclusiv personalului didactic).

Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5.

În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.

e) deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;

g). îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

h). are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

i). are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 2021/2022;

Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

3. Perioada de înscriere la concurs:

 • până în 21 octombrie 2020  –  înscrierea candidaților;
 • 22 octombrie 2020 – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare;
 • 23 octombrie 2020 – afișarea rezultatelor evaluării;
 • 26 – 27 octombrie 2020 – depunerea contestațiilor;
 • 28 octombrie 2020 – soluționarea contestațiilor;
 • 29 octombrie 2020 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale;
 • 30 octombrie 2020 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul de Administrație al UBB.

4. Documentele necesare pentru înscriere;

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, semnate de către candidat (în original):

 • cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
 • CV-ul în format Europass;
 • fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2.1. pentru personalul didactic și Anexa 2.2. pentru personalul didactic auxiliar);
 • declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3);

5. Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:

În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, candidații întocmesc și depun în format electronic, un dosar de concurs la adresa de e-mail a Decanatului FTGC: gct@ubbcluj.ro, în intervalul orar: 09,00 – 15,00. În data de 21 octombrie 2020 (ultima zi de înscriere la concurs) –  înscrierea candidaților se face până la orele 14,00.

Verificarea dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare se efectuează de către secretarul șef al FTGC care centralizează situația candidaților și o transmite, împreună cu dosarele de concurs, comisiei de evaluare.

6. Criteriile de evaluare:

Autoevaluarea şi evaluarea dosarelor personalului didactic se face în raport cu următoarele categorii de criterii: Dimensiunea didactică; Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă; Dimensiunea civică (pro UBB și societate).

a) Dimensiunea didactică (cu ponderea de 40 %):

 1. Elaborarea de materiale didactice: cursuri, îndrumare, culegeri de teste, suporturi de studiu pentru cursuri şi seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse suporturi. Punctaj: 2p. pentru un curs; 1p. pentru fiecare din materiale didactice.
 2. Introducerea unor cursuri noi. Punctaj: 2p. pentru fiecare curs nou.
 3. Membru in comisii de licenta, disertatie, doctorat. Punctaj: 1p. – licenţă/an; 1,5p. – masterat/an; 3p – doctorat/an.
 4. Membru in comisii de concursuri; Punctaj: 1p./comisie
 5. Visiting profesor; Punctaj: 4p.
 6. Membru în academii; Punctaj: 5p.
 7. Membru în comisii, consilii naţionale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.); Punctaj: 3p./comisie sau consiliu.
 8. Membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional la nivel naţional şi internaţional; Punctaj: 3p. – naţional; 4p. – internaţional.
 9. Premii și distincţii academice. Punctaj: 2p. – naţional/premiu; 4p. – internaţional/premiu.
 10. Organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiunea ştiinţifică a studenţilor; Punctaj: 2p. pentru fiecare realizare.
 11. Premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau cultural-artistice în plan: internaţional, naţional şi local. Punctaj: 2p. – local; 3p. – naţional, 4p. – internaţional.
 12. Tutori de an. Punctaj: 3p.

 

b) Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă (40 %)

Candidații îşi vor calcula punctajul aferent activităţii de cercetare din propriul domeniu în conformitate cu Standardele minimale CNATDCU pentru ocuparea posturilor de conferenţiar sau profesor universitar.

Punctajul final (Pf) obținut de candidat pentru criteriul Dimensiunea științifică/artistică/sportivă se calculează în felul următor:

Punctajul obținut în conformitate cu Standardele CNATDCU (A) se împarte la numărul de puncte minime stabilit de CNATDCU pentru gradul didactic superior celui pe care îl are candidatul (B): lectorul se raportează la minimul de puncte pentru conferențiar; conferențiarul la minimul de puncte pentru profesor; profesorul la un punctaj mai mare cu 33% decât punctajul minimal stabilit de CNATDCU pentru ocuparea postului de profesor universitar. Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50[1].

Exemplu

 • (A Lect : B Conf) x 50 =  Pf
 • (A Conf : B Prof) x 50 = Pf
 • (A Prof : B (Prof + 33%)) x 50 = Pf

c) Dimensiunea civică (pro UBB și societate) (cu ponderea de 20 %):

 1. Programe noi de studii autorizate/ acreditate. Punctaj: 2p./program.
 2. Coordonarea unor programe de studii. Punctaj: 3p./program.
 3. Înfiinţarea, amenajarea, întreţinerea şi modernizarea laboratoarelor, a centrelor de cercetare. Punctaj: 2p./fiecare realizare.
 4. Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi administrativ, în calitate de:
 • membru în Consiliul Departamentului; responsabilităţi. Punctaj: 1p./an./responsabilitate.
 • membru în Consiliul Facultăţii; responsabilităţi. Punctaj: 2p./an /responsabilitate.
 • membru în Comisiile Facultăţii; Punctaj: 1p. /an.
 • membru în Consiliul de Administraţie al UBB; Punctaj: 3p. /an.
 • membru în Senatul UBB. Punctaj: 3p. /an.
 • membru în comisii de specialitate la nivel UBB; Punctaj: 2,5p. /an.
 1. Întocmirea şi coordonarea unor proiecte ale Facultăţii sau ale UBB. Punctaj: – Facultate/proiect, 5p. – UBB/proiect.
 2. Participare la evenimente culturale pentru comunitate / popularizare a științei: 1p
 3. Organizare de evenimente culturale pentru comunitate / popularizae a științei: 3p
 4. Participare la activități civice, prezențe în media, în calitatea de membru UBB sau înlegătură cu profesia: 1p
 5. Articole non-academice în calitate de membru UBB sau în legătură cu profesia: 1p.

(2). Calculul punctajului candidatului: punctajul final este Media ponderată a punctajelor obținute la fiecare criteriu, în conformitate cu ponderile fixate.

[1] Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50 pentru a păstra proporția punctelor obținute la această dimensiune cu cele obținute la celelalte două dimensiuni (altfel, cel mai probabil, la această dimensiune s-ar obține un punctaj subunitar).

7. Componența comisiei de evaluare:

Membri titulari:

 1. Conf. dr. Horea Ovidiu POP – FTGC, Departamentul Oradea
 2. Conf. dr. Călin Săplăcan – FTGC, Departamentul Cluj
 3. Conf. dr. Anton Rus – FTGC, Departamentul Blaj

Membri supleanți:

 1. Lect. dr. Călin Daniel Pațulea – FTGC, Departamentul Blaj
 2. Lect. dr. Daniel Țuplea – FTGC, Departamentul Oradea

8. Data afișării rezultatelor evaluării:

 • 23 octombrie 2020.

9. Perioada de contestații:

 • 26 – 27 octombrie 2020 – depunerea contestațiilor;
 • 28 octombrie 2020 – soluționarea contestațiilor.

10. Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile:

Contestațiile se întocmesc și depun în format electronic la adresa de e-mail a Decanatului FTGC: gct@ubbcluj.ro, în intervalul orar: 09,00 – 15,00 pe parcursul zilelor prevăzute pentru contestații (26 – 27 octombrie 2020). Secretarul șef al FTGC centralizează contestațiile și le transmite Comisiei de contestații.

11. Componența comisiei de contestații:

Membri titulari:

 1. Prof. dr. Cristian Barta – FTGC, Departamentul Blaj
 2. Lect. dr. Remus-Florin BOZÂNTAN – FTGC, Departamentul Cluj
 3. Lect. dr. Ionuț POPESCU – FTGC, Departamentul Oradea

Membri supleanți:

 1. Conf. dr. Alexandru BUZALIC – FTGC, Departamentul Oradea
 2. Lect. dr. Ciprian GHIȘA – FTGC, Departamentul Oradea

12. Data validării rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea acestora:

 • 29 octombrie 2020

13. Documente/reglementări utile: