Admitere Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

Admitere 2023

Specializarea: Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Blaj
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale

 • Însuşirea şi utilizarea în mod corect, adaptat şi inovativ a principiilor, metodelor şi resurselor specifice teologiei şi activităţii pastorale;
 • Enunţarea corectă a învăţăturii şi practicii pastorale a Bisericii;
 • Realizarea efectivă a pastoraţiei luminate şi eficiente a credincioşilor, potrivit normelor Bisericii Greco-Catolice din România;
 • Capacitatea unui management pertinent al situaţiilor pastorale cu care se confruntă Biserica şi societatea contemporană.
 • The correct, adapted and innovative acquiring and using of the principles, methods and resources that are specific to Theology and pastoral activities;
 • The correct enunciation of the teaching and the pastoral practice of the Church;
 • The effective achievement of the efficient and enlightened pastoral activity according to the regulations of the Greek-Catholic Church in Romania;
 • The ability to manage the pastoral situations that challenge the Church and the contemporary society.

Competențe specifice / transversale:

 • Asumarea de roluri de răspundere în organizarea activităţii unor grupuri de pastoraţie în cadrul bisericesc;
 • Înţelegerea pastoraţiei în sfera relaţiilor inter-culturale, inter-religioase şi ecumenice;
 • Aplicarea tehnicilor de pastoraţie în echipă multidisciplinară la nivel european;
 • Competenţe în cercetarea ştiinţifică în domeniul teologiei.

 

 • Assuming leading roles in organising the activities of pastoral groups in the Church;
 • Understanding the pastoral activity in the inter-cultural, inter-religious and ecumenical field;
 • Applying the pastoral activity techniques in a multi-disciplinary team at European level;
 • Competences in scientific research in the field of theology.

Statutul profesional:

Consilier vocațional; profesor în învățământul liceal; postliceal; cercetător de dezvoltare comunitară; referent de specialitate așezământ cultural; specialist protocol și ceremonial; inspector culte; consilier culte; secretar culte; purtător de cuvânt.

Vocational counsellor; teacher in high school and post-secondary education; community development researcher; expert reviewer of cultural establishment; protocol and ceremonial specialist; inspector for religious denominations; counsellor for religious denominations; secretary  for religious denominations; spokesman.

  Calendarul admiterii:

  Sesiunea I: Iulie 2023

  • 10 – 24 iulie 2023: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică. În 24 iulie 2023 înscrierile se fac până la ora 14,00);
  • 25 iulie 2023: afişarea rezultatelor – prima lista;
  • 26 iulie 2023: confirmarea locurilor (depunerea actelor în original – platforma va fi deschisă în intervalul 8,00 – 14,00);
  • 27 iulie 2023: afişarea rezultatelor – lista finală.

  Sesiunea a II-a: Septembrie 2023

  (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

  • 04 – 12 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
  • 13 septembrie 2023: afișarea rezultatelor – prima listă;
  • 14 septembrie 2023: confirmarea locurilor (depunerea actelor în original – platforma va fi deschisă în intervalul 8,00 – 14,00);
  • 15 septembrie 2023: afișarea rezultatelor lista finală.

  Criteriile de admitere:

  Criteriul 1: Scrisoare de motivare – notat cu calificativul Admis / Respins;

  Criteriu 2: Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

  Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

  Criteriul 1: Media Examenului de Bacalaureat;

  Criteriul 1: Media anilor de studii de la nivel licență.

  Taxe:

  1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
  a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
  b) Taxa de procesare: 30,00 lei

  2. Taxă școlarizare: 2.800,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

  • taxa se poate plăti în 4 rate egale;
  • prima rată (700,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

  Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
  a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
  b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

  DESFĂȘURAREA ADMITERII 2023

  Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

  se va derula ONLINE, în 2 pași:

  Înscrierea candidaților și Confirmarea locului (locurilor) ocupat.

  Înscrierea: în perioada prevăzută pentru înscrieri (vezi mai sus Graficul …) candidații vor accesa platforma admiterii la UBB:

  https://admitere.ubbcluj.ro/,

  (activ doar de la debutul perioadei de înscrieri)

  unde vor parcurge următorii pași:

   • își creează cont pe platformă,
   • se autentifică în contul personal creat,
   • își completează datele personale,
   • își completează studiile preuniversitare absolvite (și superioare dacă e cazul),
   • își alege specializarea (sau specializările dacă optează pentru mai multe),
   • își încarcă documentele – vezi mai jos: Acte necesare înscriere,
   • își plătește taxele de admitere – vezi mai sus: Taxe.

   Confirmarea locului: candidații vor confirma locul (bugetat sau cu taxă) ocupat în urma concursului autentificându-se în contul personal pe platforma admiterii parcurgând pașii:

   • semnează Contactul de școlarizare;
   • achită prima rată din taxa de școlarizare (doar candidații admiși pe locuri cu taxă – vezi mai sus: Taxe). Menționăm că studenții admiși în anul I care achită integral taxa de școlarizare / întregul an universitar, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul acesteia.  

   Notă: candidații la admiterea 2023 au la dispoziție 3 modalități prin care pot achita taxele de înscriere și/sau școlarizare:

   • plata cu Cardul personal online pe platforma de Admitere;
   • prin virament bancar; 
   • prin mandat poștal.

  În cazul ultimelor 2 opțiuni (virament bancar și mandat poștal) vor menționa pe documentele specifice următoarele: taxă admitere (respectiv școlarizare): Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – FTGC, Dep. Cluj.

   

  Acte necesare la înscriere (Dosar):

    1. Scrisoare de motivare (Model);
    2. Formular de înscriere (se descarcă, se completează, se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    3. Diploma (Adeverinţa) de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la Diplomă / foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu) – se scanează color ambele fețe și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă;
    4. Certificatul de naştere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    5. Carte de identitate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    8. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională, calificativul minim B1, obținut la unul dintre cele două centre ale UBB (Alpha sau Lingua) sau la Universitățile din consorțiu – vezi aici Politica lingvistică UBB, Anexa 1 – echivalarea certificatelor lingvistice  (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    9. Diplomă de Master pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua specializare Master (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    12. În cazurile în care taxa se achită prin virament bancar și mandat poștal, Chitanța de achitare a acesteia – (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
    14. Două fotografii 3⁄4 cm (vor fi depuse împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat);

  Important de reținut:

  Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la Secretariatul Departamentului ORADEA, unele în original (Diplome, Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), altele în copie – dar legalizate de secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.)

  VOR FI DEPUSE

  de către candidații înscriși în sesiunea iulie 2023 până în 08 septembrie 2023,

  iar de către candidații din sesiunea septembrie 2023 la confirmarea locului, adică 14 septembrie 2023!!!

  REZULTATELE ADMITERII

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2023:

  a). Prima listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (Vezi aici)

  Sesiunea IULIE 2023:

  a). Prima Listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (vezi aici), afișat azi 27.07.2023, ora 14,00.

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

  Sesiunea IULIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

  Sesiunea IULIE 2021

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 

  Vă așteptăm cu drag!

  Admitere 2023

  Str. Moților nr. 26

  400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

  0264.599.579

   

  Piața 1848, nr. 1

  515400 - BLAJ (AB)

  0258.710.440

   

   

  Str. Parcul Traian nr. 20

  410044 - ORADEA (BH)

  0259.416.953

   

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.