Selectează o Pagină

Admitere Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

Admitere 2019

Specializarea: Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 4 ani
Număr credite: 240 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Blaj
Program de studii: Acreditat

Graficul admiterii:

Sesiunea I: Iulie 2019

1 martie – 10 iulie 2019: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;

16 – 25 iulie 2019: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică: 20 – 21 iulie 2019);

27 iulie 2019: interviu tematic – ora 9.00;

29 iulie 2019: afişarea rezultatelor – prima lista;

29 iulie 2019: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);

30 iulie 2019: afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2019
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

11 – 16 septembrie 2019: înscrierea candidaților;

17 septembrie 2019: interviu motivațional; afișarea rezultatelor – prima listă;

18 septembrie 2019: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);

19 septembrie 2019: afișarea rezultatelor lista finală.

 

Criteriile de admitere:

a. Interviu tematic: cu pondere 50% în media finală (a se vedea mai jos tematica interviului)
b. Media Examenului de Bacalaureat: cu pondere 50% în media finală

Notă:
Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

 

Condiții speciale de admitere:

Candidații care au obținut premii sau minimum nota 8 la unul din concursurile de eseuri organizate de Facultatea de Teologie Greco-Catolică și candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale la specializări corespunzătoare disciplinelor religie, filosofie, filologie și științe sociale, vor fi scutiți: de interviul tematic și vor fi notați cu nota 10,00.

 

Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

Criteriul 1: nota de la interviul tematic;
Criteriul 2: media de la Examenul de Bacalaureat;
Criteriul 3: nota la examenul scris de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Taxe:

1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
b) Taxa de procesare: 30,00 lei

2. Taxă școlarizare: 2.000,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

 • taxa se poate plăti în 4 rate egale
 • prima rată (500 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

 

Acte necesare la înscriere (Dosar):

 1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completata și la facultate;
 2. Formular de înscriere (Tip 1) descarca aici și confirmare (Tip 2) descarca aici. (Acestea pot fi completate la facultate);
 3. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și foaia matricolă, în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
 4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Carte de identitate în copie;
 6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
 8. Două fotografii 3⁄4 cm;
 9. Diplomă de licenţă/absolvire în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
 11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
 12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită fie prin mandat poștal (disponibil la secretariatul Departamentului) fie prin virament bancar în contul: Universității „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj;
 13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere;
 14. În cazul candidaților care se înscriu pentru a devenii preoţi se adaugă și: Adeverință de botez și mir; Curriculum vitae; O recomandare din partea preotului paroh (sau a unui preot care să-l cunoască bine).

 

Tematica pentru interviu:

Pentru interviul tematic, candidaţii vor pregăti unul dintre următoarele subiecte, la alegere:

Se dă următorul text:
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau prorocii; N-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt. 5,17).

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:
Definiţi noţiunea de „Lege”.
Precizaţi care sunt preceptele Legii morale naturale;
Arătaţi prescripţiile Legii vechi.
Precizaţi prescripţiile Legii noi.
Enunţaţi regula de aur în care se rezumă Legea nouă.

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 1949-1986, pp. 413-419.

Se dă următoul text: „Împărate Ceresc, Mângăietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti. Visteria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre” (Rugăciunea Împărate Ceresc, tradiţia răsăriteană).

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:
Identificaţi şi explicitaţi atributele Spiritului Sfânt din această rugăciune.
Precizaţi care sunt lucrările Spiritului Sfânt descrise în această rugăciune;

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 691-693, pp. 161-162.

Plecând de la următorul text: „Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică” (Crezul niceno-constantinopolitan).

Se va cere candidatului următoarele:
Ce numim „Crez”
De ce se numeşte niceno-constantinopolitan;
Care sunt atributele Bisericii (enumerarea lor);
Se va cere detalierea fiecărui atribut în parte;
Se va cere în ce constă universalitatea Bisericii astăzi.

Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație catolică. Biserica comunitate vizibilă și spirituală. Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 25-27.

Se va cere candidatului să enumere cele şapte Sacramente/Taine

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări (cerinţe):
Definiţi termenul de sacrament/taină.
Cum se pot grupa sacramentele/tainele
Prezentaţi în detaliu (semnificaţia termenului, instituirea, destinatarul etc.) un grup de sacramente (conform împărţirii de la întrebarea precedentă)

Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație catolică. Biserica comunitate vizibilă şi spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 85-100.

Cititi cu atentie textul biblic (Fac. 3,1-24): „Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: „Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?”. Iar femeia a zis către şarpe: „Roade din pomii raiului putem să mâncăm; Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: „Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!”. Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: „Adame, unde eşti?”. Răspuns-a acesta: „Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns”. Şi i-a zis Dumnezeu: „Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?”. Zis-a Adam: „Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie: „Pentru ce ai făcut aceasta?” Iar femeia a zis: „Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat”. Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: „Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul”. Iar femeii i-a zis: „Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni”. Iar lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: „Să nu mănânci”, blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului! In sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”. Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat. Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!…”. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii”.

Se va cere candidatului următoarele:
La ce eveniment se refera prezentul capitol?
Care este conditia omului dupa acest eveniment?
Care sunt etapele ispitirii ? Comentati.
Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 385-421, pp. 90-98.

Se dă următorul text: „Aceasta este Biserica unică a lui Hristos, pe care o mărturisim în Crez ca una, sfântă, catolică şi apostolică”. Aceste patru atribute, inseparabil legate între ele, indică nişte trăsături esenţiale ale Bisericii şi ale misiunii ei. Biserica nu le are de la ea însăşi; Hristos este cel care, prin Spiritul Sfânt, îi dă Bisericii sale să fie una, sfântă, catolică şi apostolică şi tot El o cheamă să realizeze fiecare din aceste caracteristici” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 811).

Se va cere candidatului să argumenteze fiecare atribut al Bisericii lui Isus Hristos.

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 811-870, pp. 186-199.

Nota: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, poate fi consultat și on-line: http://www.credinta-catolica.ro/cbc/cuprins-detaliat/.

Nota: Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (ȋn numele candidatului) pe bază de procură.

Vă așteptăm cu drag!