Admitere Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

Admitere 2021

Specializarea: Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 4 ani

Număr credite: 240 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Blaj
Program de studii: Acreditat conform HG nr. 299 din 9 aprilie 2020

Competențe profesionale:

 • Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
 • Proiectarea şi elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre (expunere verbală şi scrisă);
 • Enunţarea corectă a doctrinei cultului/Bisericii, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei și a lumii;
 • Pastoraţia eficientă a credincioşilor: consilierea acestora potrivit regulilor proprii (legi, canoane), precum şi a normelor morale;
 • Analiza şi interpretarea datelor, privind, istoria cultului/Bisericii și istoria religiilor;
 • Săvârşirea ritualurilor cultice.

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și conștiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și extra teologic), pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă religioasă;
 •  Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informației și prin utilizarea limbilor străine.

Statutul profesional:

Preot; capelan; diacon; profesor în învăţământul primar; profesor în învăţământul gimnazial; cântăreț bisericesc; consilier culte; inspector culte; secretar culte.

Graficul admiterii:

Sesiunea I: Iulie 2021

 • 1 martie – 11 iulie 2021: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;
 • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
 • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
 • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2020
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

 • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
 • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
 • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

Criteriile de admitere:

Media Examenului de Bacalaureat: cu pondere 100% în media finală

Notă:
Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

Nota la examenul scris de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Taxe:

1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
b) Taxa de procesare: 30,00 lei

2. Taxă școlarizare: 2.000,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

 • taxa se poate plăti în 4 rate egale
 • prima rată (500 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

Acte necesare la înscriere (Dosar):

 1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completata și la facultate;
 2. Formular de înscriere (Tip 1) descarca aici și confirmare (Tip 2) descarca aici. (Acestea pot fi completate la facultate);
 3. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și foaia matricolă, în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
 4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Carte de identitate în copie;
 6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
 8. Două fotografii 3⁄4 cm;
 9. Diplomă de licenţă/absolvire în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
 11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
 12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită fie prin mandat poștal (disponibil la secretariatul Departamentului) fie prin virament bancar în contul: Universității „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj;
 13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere;
 14. În cazul candidaților care se înscriu pentru a devenii preoţi se adaugă și: Adeverință de botez și mir; Curriculum vitae; O recomandare din partea preotului paroh (sau a unui preot care să-l cunoască bine).

Confirmare loc

Descarcă aici Contractul de școlarizare !!!

Se dă următorul text:
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau prorocii; N-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt. 5,17).

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:
Definiţi noţiunea de „Lege”.
Precizaţi care sunt preceptele Legii morale naturale;
Arătaţi prescripţiile Legii vechi.
Precizaţi prescripţiile Legii noi.
Enunţaţi regula de aur în care se rezumă Legea nouă.

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 1949-1986, pp. 413-419.

Se dă următoul text: „Împărate Ceresc, Mângăietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti. Visteria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre” (Rugăciunea Împărate Ceresc, tradiţia răsăriteană).

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:
Identificaţi şi explicitaţi atributele Spiritului Sfânt din această rugăciune.
Precizaţi care sunt lucrările Spiritului Sfânt descrise în această rugăciune;

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 691-693, pp. 161-162.

Plecând de la următorul text: „Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică” (Crezul niceno-constantinopolitan).

Se va cere candidatului următoarele:
Ce numim „Crez”
De ce se numeşte niceno-constantinopolitan;
Care sunt atributele Bisericii (enumerarea lor);
Se va cere detalierea fiecărui atribut în parte;
Se va cere în ce constă universalitatea Bisericii astăzi.

Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație catolică. Biserica comunitate vizibilă și spirituală. Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 25-27.

Se va cere candidatului să enumere cele şapte Sacramente/Taine

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări (cerinţe):
Definiţi termenul de sacrament/taină.
Cum se pot grupa sacramentele/tainele
Prezentaţi în detaliu (semnificaţia termenului, instituirea, destinatarul etc.) un grup de sacramente (conform împărţirii de la întrebarea precedentă)

Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație catolică. Biserica comunitate vizibilă şi spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 85-100.

Se dă următorul text: „Aceasta este Biserica unică a lui Hristos, pe care o mărturisim în Crez ca una, sfântă, catolică şi apostolică”. Aceste patru atribute, inseparabil legate între ele, indică nişte trăsături esenţiale ale Bisericii şi ale misiunii ei. Biserica nu le are de la ea însăşi; Hristos este cel care, prin Spiritul Sfânt, îi dă Bisericii sale să fie una, sfântă, catolică şi apostolică şi tot El o cheamă să realizeze fiecare din aceste caracteristici” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 811).

Se va cere candidatului să argumenteze fiecare atribut al Bisericii lui Isus Hristos.

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, nr. 811-870, pp. 186-199.

Nota: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti, 1993, poate fi consultat și on-line: http://www.credinta-catolica.ro/cbc/cuprins-detaliat/.

Vă așteptăm cu drag!

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.