Admitere Teologie biblică (Cluj)

15 septembrie 2021

Admitere 2021

Specializarea: Teologie biblică (Cluj)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Cluj-Napoca
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale:

 • Capacitatea de a conceptualiza în mod argumentat o temă biblică, pornind de la cele mai bune ediţii critice şi consultând bibliografia de specialitate;
 • Competenţe în aplicarea pe text a diferitelor metode de critică biblică: critică textuală, critică literară, critică istorică etc.;
 • Capacitatea de percepţie sintetică a textelor biblice în cadrul doctrinei creştine, conform tradiţiei de interpretare a Bisericii şi regulilor exegezei;
 • Utilizarea conceptelor teologice de bază în cercetarea din domeniul Sfintelor Scripturi.

 

 • Ability to conceptualise a biblical theme in an argued approach, starting from the best critical editions and using the speciality bibliography;
 • Competences in applying on text the different methods of biblical critics;
 • Ability to synthetically perceive the biblical texts in the Christian doctrine, according to the tradition of interpretation of the Church and the rules of exegesis;
 • Using fundamental theological concepts in the Holy Bible research.

  Competențe specifice / transversale:

  • Capacitatea de adaptabilitate a discursului teologic din perspectivă biblică în contextul transformărilor contemporane;
  • Capacitatea de a susţine în mod argumentat o opţiune proprie în traseul dezvoltării personale şi profesionale;
  • Însuşirea unor abilităţi în cercetarea documentară, cu aplicabilitate mai ales în domeniul teologiei biblice;
  • Competenţe în utilizarea softurilor specializate în critica textului, cu precădere cel biblic, şi analiza de text (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   

  • Ability to adapt the theological discourse from the biblical perspective in the context of contemporary transformations;
  • Ability to sustain with arguments an option in the field of professional and personal development;
  • Acquiring abilities in documentary research to be applied in the field of biblical theology;
  • Competences in using specialised software in the text critics and text analysis (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   Statutul profesional:

   Profesor în învăţământul liceal și postliceal; protopop; expert învăţământ; inspector școlar; preparator învățământul universitar; cercetător în filologie; cercetător în istorie; consilier culte; inspector culte. 

   Teacher in high school and post-secondary education; archpriest; expert in education; school inspector; assistant university education; researcher in philology; researcher in history; counsellor for religious denominations; inspector for religious denominations.

     DESFĂȘURAREA ADMITERII 2021

    Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca se va derula ONLINE, în 2 pași:

    Înscrierea candidaților și Confirmarea locului (locurilor) ocupat.

    Înscrierea: în perioada prevăzută pentru înscrieri (vezi mai jos Graficul …) candidații vor accesa platforma admiterii la UBB:

    https://admitere2021.ubbcluj.ro/,

    unde vor parcurge următorii pași:

    • își creează cont pe platformă,
    • se autentifică în contul personal creat,
    • își completează datele personale,
    • își completează studiile preuniversitare absolvite (și superioare dacă e cazul),
    • își alege specializarea (sau specializările dacă optează pentru mai multe),
    • își încarcă documentele – vezi mai jos: Acte necesare înscriere,
    • își plătește taxele de admitere – vezi mai jos: Taxe.

    Confirmarea locului: candidații vor confirma locul (bugetat sau cu taxă) ocupat în urma concursului autentificându-se în contul personal

    pe platforma admiterii parcurgând pașii:

    • completează și încarcă Contactul de școlarizare (descarcă Contractul aici – la această variantă candidații admiși trebuie să mai adauge doar datele personale pe pagina 1; data, numele și semnătura pe pagina 4);
    • achitarea primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locuri cu taxă – vezi mai jos: Taxe. Menționăm că studenții admiși în anul I care achită integral taxa de școlarizare / întregul an universitar, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul acesteia.  

    Notă: candidații la admiterea 2021 au la dispoziție 3 modalități prin care pot achita taxele de înscriere și/sau școlarizare:

     • plata cu Cardul personal online pe platforma de Admitere;
     • prin virament bancar; 
     • prin mandat poștal.

    În cazul ultimelor 2 opțiuni (virament bancar și mandat poștal) vor menționa pe documentele specifice următoarele: taxă admitere (respectiv școlarizare): Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – FTGC, Dep. Cluj.

     

    REZULTATELE ADMITERII

    Sesiunea IULIE 2021

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

     

     

    Graficul admiterii:

    Sesiunea I: Iulie 2021

    • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
    • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
    • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
    • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

    Sesiunea a II-a: Septembrie 2021
    (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

    • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
    • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
    • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
    • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

    Criteriile de admitere:

    Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

    Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

    Media Examenului de Bacalaureat.

    Taxe:

    1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
    a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
    b) Taxa de procesare: 30,00 lei

    2. Taxă școlarizare: 2.500,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

    • taxa se poate plăti în 4 rate egale
    • prima rată (625,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

    Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
    a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
    b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

    Acte necesare la înscriere (Dosar):

      1. Formular de înscriere (se descarcă, se completează, se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      2. Diploma (Adeverinţa) de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la Diplomă / foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu) – se scanează color ambele fețe și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă;
      3. Certificatul de naştere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      4. Carte de identitate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      5. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      6. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      7. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională, calificativul minim B1, obținut la unul dintre cele două centre ale UBB (Alpha sau Lingua) sau la Universitățile din consorțiu – vezi aici Politica lingvistică UBB, Anexa 1 – echivalarea certificatelor lingvistice  (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      8. Diplomă de Master pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua specializare Master (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      9. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      10. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      11. În cazurile în care taxa se achită prin virament bancar și mandat poștal, Chitanța de achitare a acesteia – (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      12. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      13. Două fotografii 3⁄4 cm (vor fi depuse împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat);
      14. Dosar plic (va fi depus împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat).

    Important de reținut:

    Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la Secretariatul Departamentului CLUJ, unele în original (Diplome, Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), altele în copie – dar legalizate de secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.) fie la confirmarea locului, fie în cel mai scurt timp posibil!

    Vă așteptăm cu drag!

    Admitere 2021

    Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.