Admitere Teologie biblică (Cluj)

05 martie 2021

Admitere 2021

Specializarea: Teologie biblică (Cluj)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Cluj-Napoca
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale:

 • Capacitatea de a conceptualiza în mod argumentat o temă biblică, pornind de la cele mai bune ediţii critice şi consultând bibliografia de specialitate;
 • Competenţe în aplicarea pe text a diferitelor metode de critică biblică: critică textuală, critică literară, critică istorică etc.;
 • Capacitatea de percepţie sintetică a textelor biblice în cadrul doctrinei creştine, conform tradiţiei de interpretare a Bisericii şi regulilor exegezei;
 • Utilizarea conceptelor teologice de bază în cercetarea din domeniul Sfintelor Scripturi.

 

 • Ability to conceptualise a biblical theme in an argued approach, starting from the best critical editions and using the speciality bibliography;
 • Competences in applying on text the different methods of biblical critics;
 • Ability to synthetically perceive the biblical texts in the Christian doctrine, according to the tradition of interpretation of the Church and the rules of exegesis;
 • Using fundamental theological concepts in the Holy Bible research.

  Competențe specifice / transversale:

  • Capacitatea de adaptabilitate a discursului teologic din perspectivă biblică în contextul transformărilor contemporane;
  • Capacitatea de a susţine în mod argumentat o opţiune proprie în traseul dezvoltării personale şi profesionale;
  • Însuşirea unor abilităţi în cercetarea documentară, cu aplicabilitate mai ales în domeniul teologiei biblice;
  • Competenţe în utilizarea softurilor specializate în critica textului, cu precădere cel biblic, şi analiza de text (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   

  • Ability to adapt the theological discourse from the biblical perspective in the context of contemporary transformations;
  • Ability to sustain with arguments an option in the field of professional and personal development;
  • Acquiring abilities in documentary research to be applied in the field of biblical theology;
  • Competences in using specialised software in the text critics and text analysis (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   Statutul profesional:

   Profesor în învăţământul liceal și postliceal; protopop; expert învăţământ; inspector școlar; preparator învățământul universitar; cercetător în filologie; cercetător în istorie; consilier culte; inspector culte. 

   Teacher in high school and post-secondary education; archpriest; expert in education; school inspector; assistant university education; researcher in philology; researcher in history; counsellor for religious denominations; inspector for religious denominations.

    Graficul admiterii:

    Sesiunea I: Iulie 2021

    • 1 martie – 11 iulie 2021: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;
    • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
    • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
    • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
    • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

    Sesiunea a II-a: Septembrie 2021
    (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

    • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
    • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
    • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
    • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

    Criteriile de admitere:

    Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

    Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

    Media Examenului de Bacalaureat.

    Taxe:

    1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
    a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
    b) Taxa de procesare: 30,00 lei

    2. Taxă școlarizare: 2.500,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

    • taxa se poate plăti în 4 rate egale
    • prima rată (625,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

    Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
    a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
    b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

    Acte necesare la înscriere (Dosar):

    1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completatat și la facultate;
    2. Formular de înscriere (Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
    3. Diploma de Licență sau Adeverinţa de Bacalaureat însoțite de Supimentul la diplomă/Foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu),  în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
    4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
    5. Carte de identitate în copie;
    6. Certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care și-au modificat numele) în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
    7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
    8. Două fotografii 3⁄4 cm;
    9. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
    10. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
    11. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (Calificativ minim: B1);
    12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită la casieria facultății; 
    13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere;
    14. Dosar plic.

    Confirmare loc

     Descarcă aici Contractul de școlarizare !!!

    Vă așteptăm cu drag!

    Admitere 2021

    Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.