Selectează o Pagină

Admitere Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

Admitere 2019

Specializarea: Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Blaj
Program de studii: Acreditat

Graficul admiterii:

Sesiunea I: Iulie 2019

1 martie – 10 iulie 2019: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;

16 – 25 iulie 2019: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică: 20 – 21 iulie 2019);

27 iulie 2019: interviu motivațional – ora 9.00;

29 iulie 2019: afişarea rezultatelor – prima lista;

29 iulie 2019: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);

30 iulie 2019: afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2019
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

11 – 16 septembrie 2019: înscrierea candidaților;

17 septembrie 2019: interviu motivațional; afișarea rezultatelor – prima listă;

18 septembrie 2019: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);

19 septembrie 2019: afișarea rezultatelor lista finală.

 

Criteriile de admitere:

a. Interviu motivational: notat cu Admis/Respins;
b. Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

 

Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

Criteriul 1: media de la Examenul de Licență;
Criteriul 2: media de la Examenul de Bacalaureat.

 

Taxe:

1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
b) Taxa de procesare: 30,00 lei

2. Taxă școlarizare: 2.500,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

 • taxa se poate plăti în 4 rate egale;
 • prima rată (625,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

 

Acte necesare la înscriere (Dosar):

 1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completatat și la facultate;
 2. Formular de înscriere (Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
 3. Diploma de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu),  în original în vederea legalizării la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original;
 4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Carte de identitate în copie;
 6. Certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care și-au modificat numele) în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
 8. Două fotografii 3⁄4 cm;
 9. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
 10. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
 11. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (Calificativ minim: B1);
 12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită fie prin mandat poștal (disponibil la secretariatul Departamentului) fie prin virament bancar în contul: Universității „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj;
 13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere.

Nota: Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (ȋn numele candidatului) pe bază de procură.

Vă așteptăm cu drag!