Admitere Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

Admitere 2021

Specializarea: Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Blaj
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale

 • Însuşirea şi utilizarea în mod corect, adaptat şi inovativ a principiilor, metodelor şi resurselor specifice teologiei şi activităţii pastorale;
 • Enunţarea corectă a învăţăturii şi practicii pastorale a Bisericii;
 • Realizarea efectivă a pastoraţiei luminate şi eficiente a credincioşilor, potrivit normelor Bisericii Greco-Catolice din România;
 • Capacitatea unui management pertinent al situaţiilor pastorale cu care se confruntă Biserica şi societatea contemporană.
 • The correct, adapted and innovative acquiring and using of the principles, methods and resources that are specific to Theology and pastoral activities;
 • The correct enunciation of the teaching and the pastoral practice of the Church;
 • The effective achievement of the efficient and enlightened pastoral activity according to the regulations of the Greek-Catholic Church in Romania;
 • The ability to manage the pastoral situations that challenge the Church and the contemporary society.

Competențe specifice / transversale:

 • Asumarea de roluri de răspundere în organizarea activităţii unor grupuri de pastoraţie în cadrul bisericesc;
 • Înţelegerea pastoraţiei în sfera relaţiilor inter-culturale, inter-religioase şi ecumenice;
 • Aplicarea tehnicilor de pastoraţie în echipă multidisciplinară la nivel european;
 • Competenţe în cercetarea ştiinţifică în domeniul teologiei.

 

 • Assuming leading roles in organising the activities of pastoral groups in the Church;
 • Understanding the pastoral activity in the inter-cultural, inter-religious and ecumenical field;
 • Applying the pastoral activity techniques in a multi-disciplinary team at European level;
 • Competences in scientific research in the field of theology.

Statutul profesional:

Consilier vocațional; profesor în învățământul liceal; postliceal; cercetător de dezvoltare comunitară; referent de specialitate așezământ cultural; specialist protocol și ceremonial; inspector culte; consilier culte; secretar culte; purtător de cuvânt.

Vocational counsellor; teacher in high school and post-secondary education; community development researcher; expert reviewer of cultural establishment; protocol and ceremonial specialist; inspector for religious denominations; counsellor for religious denominations; secretary  for religious denominations; spokesman.

  Calendarul admiterii:

  Sesiunea I: Iulie 2021

  • 1 martie – 11 iulie 2021: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;
  • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
  • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
  • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
  • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

  Sesiunea a II-a: Septembrie 2020
  (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

  • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
  • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
  • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
  • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

   Criteriile de admitere:

   Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

   Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

   Media Examenului de Bacalaureat.

   Taxe:

   1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
   a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
   b) Taxa de procesare: 30,00 lei

   2. Taxă școlarizare: 2.500,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

   • taxa se poate plăti în 4 rate egale;
   • prima rată (625,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

   Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
   a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
   b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

   Acte necesare la înscriere (Dosar):

   1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completatat și la facultate;
   2. Formular de înscriere (Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
   3. Diploma de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu),  în original în vederea legalizării la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original;
   4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
   5. Carte de identitate în copie;
   6. Certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care și-au modificat numele) în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
   7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
   8. Două fotografii 3⁄4 cm;
   9. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
   10. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
   11. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (Calificativ minim: B1);
   12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită fie prin mandat poștal (disponibil la secretariatul Departamentului) fie prin virament bancar în contul: Universității „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj;
   13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere.

   Confirmare loc

   Descarcă aici Contractul de școlarizare !!!

   Vă așteptăm cu drag!

   Admitere 2021

   Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.