Admitere Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

05 mai 2021

Admitere 2021

Specializarea: Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 4 ani
Număr credite: 240 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Oradea
Program de studii: Acreditat

Competențe profesionale:

 • Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
 • Proiectarea şi elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre (expunere verbală şi scrisă);
 • Enunţarea corectă a doctrinei cultului/Bisericii, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei și a lumii;
 • Pastoraţia eficientă a credincioşilor: consilierea acestora potrivit regulilor proprii (legi, canoane), precum şi a normelor morale;
 • Analiza şi interpretarea datelor, privind, istoria cultului/Bisericii și istoria religiilor;
 • Săvârşirea ritualurilor cultice.

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și conștiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și extra teologic), pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă religioasă;
 •  Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informației și prin utilizarea limbilor străine.

Statutul profesional:

Preot; capelan; diacon; profesor în învăţământul primar; profesor în învăţământul gimnazial; cântăreț bisericesc; consilier culte; inspector culte; secretar culte.

  Graficul admiterii:

  Sesiunea I: Iulie 2021

  • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
  • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
  • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
  • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

  Sesiunea a II-a: Septembrie 2021
  (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

  • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
  • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
  • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
  • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

  Criteriile de admitere:

   Media Examenului de Bacalaureat: cu pondere 100% în media finală

  Notă: Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

  Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

  Nota la examenul scris de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

  Taxe:

  1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:

  a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
  b) Taxa de procesare: 30,00 lei

   

  2. Taxă școlarizare: 2.000,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

  •  taxa se poate plăti în 4 rate egale
  • prima rată (500 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

   

  Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
  a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
  b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

  Acte necesare la înscriere (Dosar):

  1.  1Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completata și la facultate;
  2. Formular de înscriere (Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
  3. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și foaia matricolă, în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
  4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
  5. Carte de identitate în copie;
  6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
  7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
  8. Două fotografii 3⁄4 cm;
  9. Diplomă de licenţă/absolvire în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
  10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
  11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
  12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei). Taxa de admitere se achită fie prin mandat poștal (disponibil la secretariatul Departamentului) fie prin virament bancar în contul: Universității „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea;
  13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere.

  Confirmare loc

  Descarcă aici Contractul de școlarizare !!!

  Vă așteptăm cu drag!

  Admitere 2021

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.