Admitere Teologie greco-catolică asistenta-sociala (Cluj)

15 septembrie 2021

Admitere 2021

Specializarea: Teologie greco-catolică asistenta-sociala (Cluj)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani

Număr credite: 180 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Cluj-Napoca
Program de studii: Acreditat

Competențe profesionale:

 • Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
 • Proiectarea şi realizarea de diagnoze sociale şi din perspectivă teologică;
 • Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice;
 • Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea programelor de studiu, problemelor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale;
 • Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi în domeniul ştiinţelor sociale;
 • Consilierea spirituală, profesională de integrare şi incluziune socială.

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate, conştiinciozitate şi responsabilitate socială, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă religioasă;
 • Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

Statutul profesional:

Asistent social; inspector social; consilier în domeniul adicţiilor; asistent social cu competenţă în sănătatea mintală; profesor în învăţământul primar; profesor în învăţământul gimnazial; consilier școlar; asistent de cercetare în asistența socială; specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

 DESFĂȘURAREA ADMITERII 2021

Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca se va derula ONLINE,

în 2 pași:

Înscrierea candidaților și Confirmarea locului (locurilor) ocupat.

Înscrierea: în perioada prevăzută pentru înscrieri (vezi mai jos Graficul …) candidații vor accesa platforma admiterii la UBB:

https://admitere2021.ubbcluj.ro/,

unde vor parcurge următorii pași:

 • își creează cont pe platformă,
 • se autentifică în contul personal creat,
 • își completează datele personale,
 • își completează studiile preuniversitare absolvite (și superioare dacă e cazul),
 • își alege specializarea (sau specializările dacă optează pentru mai multe),
 • își încarcă documentele – vezi mai jos: Acte necesare înscriere,
 • își plătește taxele de admitere – vezi mai jos: Taxe.

Confirmarea locului: candidații vor confirma locul (bugetat sau cu taxă) ocupat în urma concursului autentificându-se în contul personal

pe platforma admiterii parcurgând pașii:

 • completează și încarcă Contactul de școlarizare (descarcă Contractul aici – la această variantă candidații admiși trebuie să mai adauge doar datele personale pe pagina 1; data, numele și semnătura pe pagina 4);
 • achitarea primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locuri cu taxă – vezi mai jos: Taxe. Menționăm că studenții admiși în anul I care achită integral taxa de școlarizare / întregul an universitar, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul acesteia.

Notă: candidații la admiterea 2021 au la dispoziție 3 modalități prin care pot achita taxele de înscriere și/sau școlarizare:

  • plata cu Cardul personal online pe platforma de Admitere;
  • prin virament bancar;
  • prin mandat poștal.

În cazul ultimelor 2 opțiuni (virament bancar și mandat poștal) vor menționa pe documentele specifice următoarele: taxă admitere (respectiv școlarizare): Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – FTGC, Dep. Cluj.

 

REZULTATELE ADMITERII

Sesiunea IULIE 2021

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 

 

Graficul admiterii:

Sesiunea I: Iulie 2021

 • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
 • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
 • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2021
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

 • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
 • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
 • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

Criteriile de admitere:

Media Examenului de Bacalaureat: cu pondere 100% în media finală

Notă: Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

Nota la examenul scris de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Taxe:

1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
b) Taxa de procesare: 30,00 lei

2. Taxă școlarizare: 2.000,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

 • taxa se poate plăti în 4 rate egale
 • prima rată (500 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

Acte necesare la înscriere (Dosar): 

   1. Formular de înscriere (se descarcă, se completează, se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   2. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și foaia matricolă (se scanează color ambele fețe și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   3. Certificatul de naştere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   4. Carte de identitate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   5. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   6. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   7. Diplomă de licenţă/absolvire pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   8. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   9. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   10. În cazurile în care taxa se achită prin virament bancar și mandat poștal, Chitanța de achitare a acesteia – (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   11. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
   12. Două fotografii 3⁄4 cm (vor fi depuse împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat);
   13. Dosar plic (va fi depus împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat).

Important de reținut:

Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la Secretariatul Departamentului Cluj, unele în original (Diplome, Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), altele în copie – dar legalizate de secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.) fie la confirmarea locului, fie în cel mai scurt timp posibil!

Vă așteptăm cu drag!

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.