Admitere Teologie greco-catolică asistenta-sociala (Cluj)

11 decembrie 2020

Admitere 2021

Specializarea: Teologie greco-catolică asistenta-sociala (Cluj)
Ciclul I de studii: Studii universitare de licență (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani

Număr credite: 180 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Cluj-Napoca
Program de studii: Acreditat

Competențe profesionale:

 • Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
 • Proiectarea şi realizarea de diagnoze sociale şi din perspectivă teologică;
 • Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice;
 • Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea programelor de studiu, problemelor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale;
 • Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi în domeniul ştiinţelor sociale;
 • Consilierea spirituală, profesională de integrare şi incluziune socială.

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate, conştiinciozitate şi responsabilitate socială, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă religioasă;
 • Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

Statutul profesional:

Asistent social; inspector social; consilier în domeniul adicţiilor; asistent social cu competenţă în sănătatea mintală; profesor în învăţământul primar; profesor în învăţământul gimnazial; consilier școlar; asistent de cercetare în asistența socială; specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

Graficul admiterii:

Sesiunea I: Iulie 2020

 • 1 martie – 11 iulie 2021: preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Licență;
 • 12 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
 • 27 iulie 2021: afişarea rezultatelor – prima lista;
 • 28 iulie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 29 iulie 2021: afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2020
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

 • 6 – 11 septembrie 2021: înscrierea candidaților;
 • 13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor – prima listă;
 • 14 septembrie 2021: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
 • 15 septembrie 2021: afișarea rezultatelor lista finală.

Criteriile de admitere:

Media Examenului de Bacalaureat: cu pondere 100% în media finală

Notă: Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

Nota la examenul scris de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Taxe:

1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
b) Taxa de procesare: 30,00 lei

2. Taxă școlarizare: 2.000,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

 • taxa se poate plăti în 4 rate egale
 • prima rată (500 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

Acte necesare la înscriere (Dosar):

 1. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Acesta poate fi completata și la facultate;
 2. Formular de înscriere (Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
 3. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și foaia matricolă, în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii care solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
 4. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 5. Carte de identitate în copie;
 6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate.
 8. Două fotografii 3⁄4 cm;
 9. Diplomă de licenţă/absolvire în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc;
 11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
 12. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80,00 lei (taxa de procesare 30,00 lei şi taxa de înscriere 50,00 lei) – se achita la caseria facultații.
 13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere;
 14. Dosar plic.

Confirmare loc

Descarcă aici Contractul de școlarizare !!!

Vă așteptăm cu drag!

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.