Selectează o Pagină

Admitere Fundamente crestine ale identităţii europene (Oradea)

28 decembrie 2023

Admitere 2024

Specializarea: Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Oradea
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale:

 • Argumentarea unei opțiuni teologice, politice sau culturale;
 • Analizarea unor evenimente și situații concrete dintr-o perspectivă pluridisciplinară;
 • Elaborarea de modele care să integreze evenimentele şi situațiile actuale;
 • Elaborarea de anamneze şi diagnoze legate de contactul intercultural şi multiconfesional.

 

 • Argumentation of a theological, political or cultural option;
 • Analysis of events and situations from a multi-disciplinary perspective;
 • Elaboration of models able to integrate actual events and situations;
 • Elaboration of anamneses and diagnoses connected to the intercultural and multi-denominational contact.

  Competențe specifice / transversale:

  • Utilizarea diferitelor instrumente şi tehnici de cercetare – expunere orală, analiză şi explicare comentată a textelor, traducere, disertaţie;
  • Coordonarea unui proiect de cercetare interdisciplinar;
  • Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue.

   

  • Using of different research tools and techniques – oral expositions, analysis and commented explanation of texts, translation, dissertation;
  • Coordination of a multi-disciplinary research project;
  • Forming of a strategy of optimising the continuous professional training.

   Statutul profesional:

   Preot; diacon; capelan/preot militar; stareţ, conform Dreptului Canonic al Bisericilor Orientale; protopop; consilier culte; inspector culte; cercetător în antropologie; profesor în învăţământul primar; profesor în învăţământul gimnazial; profesor în învăţământul liceal, postliceal; consilier afaceri europene; referent relații externe. 

   Priest; deacon; chaplain/military priest; abbot, according to the Canon Law of the Eastern Churches; archpriest; counsellor for religious denominations; inspector for religious denominations; researcher in anthropology; teacher in primary education; teacher in secondary education; teacher in high school and post-secondary education; european affairs counsellor; external relations referent.

    Graficul admiterii:

    Sesiunea I: Iulie 2024

    • 15 – 26 iulie 2024: înscrierea candidaţilor (platforma va fi deschisă din 15 iulie 2024, ora 08:00, până în data de 26 iulie 2024, ora 14:00, Sâmbătă – 20 iulie și duminică – 21 iulie 2023 comisia de admitere nu procesează dosare);
    • 29 iulie 2024: afişarea rezultatelor – prima lista;
    • 30 iulie 2024: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
    • 31 iulie 2024: afişarea rezultatelor – lista finală.

    Sesiunea a II-a: Septembrie 2024
    (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

    • 04 – 11 septembrie 2024: înscrierea candidaților
    • (platforma va fi deschisă din 04 septembrie 2024, ora 08:00, până în data de 11 septembrie 2024, ora 14:00, Sâmbătă – 07 septembrie și duminică – 08 septembrie 2023 comisia de admitere nu procesează dosare);
    • 12 septembrie 2024: afișarea rezultatelor – prima listă;
    • 12 septembrie 2024: confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original – platforma va fi deschisă între orele 8,00 – 14,00);
    • 13 septembrie 2024: afișarea rezultatelor lista finală.

    Criteriile de admitere:

    Criteriul 1: Scrisoare de motivare – notat cu calificativul Admis / Respins;

    Criteriu 2: Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

    Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

    Criteriul 1: Media Examenului de Bacalaureat;

    Criteriul 1: Media anilor de studii de la nivel licență.

    Taxe:

    1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
    a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
    b) Taxa de procesare: 30,00 lei

    2. Taxă școlarizare: 2.800,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

    • taxa se poate plăti în 4 rate egale
    • prima rată (700,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

    Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
    a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
    b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

     DESFĂȘURAREA ADMITERII 2024

    Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

    se va derula ONLINE, în 2 pași:

    Înscrierea candidaților și Confirmarea locului (locurilor) ocupat.

    Înscrierea: în perioada prevăzută pentru înscrieri (vezi mai sus Graficul …) candidații vor accesa platforma admiterii la UBB:

    https://admitere.ubbcluj.ro/,

    (activ doar de la debutul perioadei de înscrieri)

    unde vor parcurge următorii pași:

    • își creează cont pe platformă,
    • se autentifică în contul personal creat,
    • își completează datele personale,
    • își completează studiile preuniversitare absolvite (și superioare dacă e cazul),
    • își alege specializarea (sau specializările dacă optează pentru mai multe),
    • își încarcă documentele – vezi mai jos: Acte necesare înscriere,
    • își plătește taxele de admitere – vezi mai sus: Taxe.

    Confirmarea locului: candidații vor confirma locul (bugetat sau cu taxă) ocupat în urma concursului autentificându-se în contul personal

    pe platforma admiterii parcurgând pașii:

     • semnează Contactul de școlarizare;
     • achită prima rată din taxa de școlarizare (doar candidații admiși pe locuri cu taxă – vezi mai sus: Taxe). Menționăm că studenții admiși în anul I care achită integral taxa de școlarizare / întregul an universitar, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul acesteia.  

    Notă: candidații la admiterea 2024 au la dispoziție 3 modalități prin care pot achita taxele de înscriere și/sau școlarizare:

     • plata cu Cardul personal online pe platforma de Admitere;
     • prin virament bancar; 
     • prin mandat poștal.

    În cazul ultimelor 2 opțiuni (virament bancar și mandat poștal) vor menționa pe documentele specifice următoarele: taxă admitere (respectiv școlarizare): Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – FTGC, Dep. Cluj.

     

    Acte necesare la înscriere (Dosar): 

      1. Scrisoare de motivare (Model);
      2. Formular de înscriere (se descarcă, se completează, se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      3. Diploma (Adeverinţa) de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la Diplomă / foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu) – se scanează color ambele fețe și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă;
      4. Certificatul de naştere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      5. Carte de identitate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      8. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională, calificativul minim B1, obținut la unul dintre cele două centre ale UBB (Alpha sau Lingua) sau la Universitățile din consorțiu – vezi aici Politica lingvistică UBB, Anexa 1 – echivalarea certificatelor lingvistice  (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      9. Diplomă de Master pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua specializare Master (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      12. În cazurile în care taxa se achită prin virament bancar și mandat poștal, Chitanța de achitare a acesteia – (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      14. Două fotografii 3⁄4 cm (vor fi depuse împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat);
      15. Dosar plic (va fi depus împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat).

    Important de reținut:

    Toate documente necesare procesului admiterii și încărcate pe platforma online vor fi depuse la Secretariatul Departamentului ORADEA, unele în original (Diplome, Suplimente la diplome/Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), iar altele în copie – dar legalizate de către secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.) astfel:

    • de către candidații înscriși în sesiunea iulie 2024 până în 10 septembrie 2024,
    • iar de către candidații din sesiunea septembrie 2024 la confirmarea locului, adică 12 septembrie 2024!!!

     

    REZULTATELE ADMITERII

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2023:

    a). Prima listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (Vezi aici)

    Sesiunea IULIE 2023:

    a). Prima Listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (vezi aici), afișat azi 27.07.2023, ora 14.

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

    Sesiunea IULIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

    Sesiunea IULIE 2021

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

     

     

    Vă așteptăm cu drag!

    Admitere 2024

    Str. Moților nr. 26

    400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

    0264.599.579

     

    Piața 1848, nr. 1

    515400 - BLAJ (AB)

    0258.710.440

     

     

    Str. Parcul Traian nr. 20

    410044 - ORADEA (BH)

    0259.416.953

     

    Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.