Admitere Teologie biblică (Cluj)

15 septembrie 2023

Admitere 2023

Specializarea: Teologie biblică (Cluj)
Ciclul II de studii: Studii universitare de master (Legea nr. 1 / 2011)
Domeniul: Teologie
Învățământ: Cu frecvență
Durata studiilor: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS
Limba de predare: Română
Locația geografică: Cluj-Napoca
Program de studii: Acreditat

Competențe generale / profesionale:

 • Capacitatea de a conceptualiza în mod argumentat o temă biblică, pornind de la cele mai bune ediţii critice şi consultând bibliografia de specialitate;
 • Competenţe în aplicarea pe text a diferitelor metode de critică biblică: critică textuală, critică literară, critică istorică etc.;
 • Capacitatea de percepţie sintetică a textelor biblice în cadrul doctrinei creştine, conform tradiţiei de interpretare a Bisericii şi regulilor exegezei;
 • Utilizarea conceptelor teologice de bază în cercetarea din domeniul Sfintelor Scripturi.

 

 • Ability to conceptualise a biblical theme in an argued approach, starting from the best critical editions and using the speciality bibliography;
 • Competences in applying on text the different methods of biblical critics;
 • Ability to synthetically perceive the biblical texts in the Christian doctrine, according to the tradition of interpretation of the Church and the rules of exegesis;
 • Using fundamental theological concepts in the Holy Bible research.

  Competențe specifice / transversale:

  • Capacitatea de adaptabilitate a discursului teologic din perspectivă biblică în contextul transformărilor contemporane;
  • Capacitatea de a susţine în mod argumentat o opţiune proprie în traseul dezvoltării personale şi profesionale;
  • Însuşirea unor abilităţi în cercetarea documentară, cu aplicabilitate mai ales în domeniul teologiei biblice;
  • Competenţe în utilizarea softurilor specializate în critica textului, cu precădere cel biblic, şi analiza de text (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   

  • Ability to adapt the theological discourse from the biblical perspective in the context of contemporary transformations;
  • Ability to sustain with arguments an option in the field of professional and personal development;
  • Acquiring abilities in documentary research to be applied in the field of biblical theology;
  • Competences in using specialised software in the text critics and text analysis (Verbum Domini, Bible Works etc.).

   Statutul profesional:

   Profesor în învăţământul liceal și postliceal; protopop; expert învăţământ; inspector școlar; preparator învățământul universitar; cercetător în filologie; cercetător în istorie; consilier culte; inspector culte. 

   Teacher in high school and post-secondary education; archpriest; expert in education; school inspector; assistant university education; researcher in philology; researcher in history; counsellor for religious denominations; inspector for religious denominations.

    Graficul admiterii:

    Sesiunea I: Iulie 2023

    • 10 – 24 iulie 2023: înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică. În 24 iulie 2023 înscrierile se fac până la ora 14,00);
    • 25 iulie 2023: afişarea rezultatelor – prima lista;
    • 26 iulie 2023: confirmarea locurilor (depunerea actelor în original – platforma va fi deschisă în intervalul 8,00 – 14,00);
    • 27 iulie 2023: afişarea rezultatelor – lista finală.

    Sesiunea a II-a: Septembrie 2023
    (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

    • 04 – 12 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
    • 13 septembrie 2023: afișarea rezultatelor – prima listă;
    • 14 septembrie 2023: confirmarea locurilor (depunerea actelor în original – platforma va fi deschisă în intervalul 8,00 – 14,00);
    • 15 septembrie 2023: afișarea rezultatelor lista finală.

    Criteriile de admitere:

    Criteriul 1: Scrisoare de motivare – notat cu calificativul Admis / Respins;

    Criteriu 2: Media Examenului de Licență: cu pondere 100% în media finală.

    Criteriile de departajare (în caz de medii egale):

    Criteriul 1: Media Examenului de Bacalaureat;

    Criteriul 1: Media anilor de studii de la nivel licență.

    Taxe:

    1. Taxa de admitere: 80,00 lei din care:
    a) Taxa de înscriere: 50,00 lei
    b) Taxa de procesare: 30,00 lei

    2. Taxă școlarizare: 2.800,00 lei/an univ. (candidații admiși în regim „cu taxă”)

    • taxa se poate plăti în 4 rate egale
    • prima rată (700,00 lei) se achită obligatoriu la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului).

    Notă:  În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din:
    a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament;
    b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

    DESFĂȘURAREA ADMITERII 2022

    Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

    se va derula ONLINE, în 2 pași:

    Înscrierea candidaților și Confirmarea locului (locurilor) ocupat.

    Înscrierea: în perioada prevăzută pentru înscrieri (vezi mai sus Graficul …) candidații vor accesa platforma admiterii la UBB:

    https://admitere.ubbcluj.ro/,

    (activ doar de la debutul perioadei de înscrieri)

    unde vor parcurge următorii pași:

     • își creează cont pe platformă,
     • se autentifică în contul personal creat,
     • își completează datele personale,
     • își completează studiile preuniversitare absolvite (și superioare dacă e cazul),
     • își alege specializarea (sau specializările dacă optează pentru mai multe),
     • își încarcă documentele – vezi mai jos: Acte necesare înscriere,
     • își plătește taxele de admitere – vezi mai sus: Taxe.

     Confirmarea locului: candidații vor confirma locul (bugetat sau cu taxă) ocupat în urma concursului autentificându-se în contul personal pe platforma admiterii parcurgând pașii:

      • semnează Contactul de școlarizare;
      • achită prima rată din taxa de școlarizare (doar candidații admiși pe locuri cu taxă – vezi mai sus: Taxe). Menționăm că studenții admiși în anul I care achită integral taxa de școlarizare / întregul an universitar, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul acesteia.  

     Notă: candidații la admiterea 2023 au la dispoziție 3 modalități prin care pot achita taxele de înscriere și/sau școlarizare:

     • plata cu Cardul personal online pe platforma de Admitere;
     • prin virament bancar; 
     • prin mandat poștal.

    În cazul ultimelor 2 opțiuni (virament bancar și mandat poștal) vor menționa pe documentele specifice următoarele: taxă admitere (respectiv școlarizare): Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Banca Națională, Trezoreria Cluj și cu mențiunea la destinatar (doar pe verso în cazul mandatului poștal): UBB – FTGC, Dep. Cluj.

    Acte necesare la înscriere (Dosar):

      1. Scrisoare de motivare (Model);
      2. Formular de înscriere (se descarcă, se completează, se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      3. Diploma (Adeverinţa) de Licență și Diploma de Bacalaureat însoțite de Suplimentul la Diplomă / foaia matricolă (Facultate) și Foaia matricolă (Liceu) – se scanează color ambele fețe și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă;
      4. Certificatul de naştere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      5. Carte de identitate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunt apţi pentru facultate (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      8. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională, calificativul minim B1, obținut la unul dintre cele două centre ale UBB (Alpha sau Lingua) sau la Universitățile din consorțiu – vezi aici Politica lingvistică UBB, Anexa 1 – echivalarea certificatelor lingvistice  (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      9. Diplomă de Master pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua specializare Master (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      10. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      11. Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar de stat din România. (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      12. În cazurile în care taxa se achită prin virament bancar și mandat poștal, Chitanța de achitare a acesteia – (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      13. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile Regulamentului de admitere (se scanează color și se încarcă în format pdf sau jpg pe platformă);
      14. Două fotografii 3⁄4 cm (vor fi depuse împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat);
      15. Dosar plic (va fi depus împreună cu actele de mai sus în original la Secretariat).

    Important de reținut:

    Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la Secretariatul Departamentului ORADEA, unele în original (Diplome, Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), altele în copie – dar legalizate de secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.)

    VOR FI DEPUSE

    de către candidații înscriși în sesiunea iulie 2023 până în 08 septembrie 2023,

    iar de către candidații din sesiunea septembrie 2023 la confirmarea locului, adică 15 septembrie 2023!!!

    REZULTATELE ADMITERII

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2023:

    a). Prima listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (Vezi aici)

    Sesiunea IULIE 2023:

    a). Prima Listă (vezi aici); b). Lista FINALĂ (vezi aici), afișat astăzi 27.07.2023, ora 14,00.

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

    Sesiunea IULIE 2022: a). Prima Listă (vezi); b). Lista finală

    Sesiunea IULIE 2021

    Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 

    Vă așteptăm cu drag!

    Admitere 2023

    Str. Moților nr. 26

    400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

    0264.599.579

     

    Piața 1848, nr. 1

    515400 - BLAJ (AB)

    0258.710.440

     

     

    Str. Parcul Traian nr. 20

    410044 - ORADEA (BH)

    0259.416.953

     

    Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.