Selectează o Pagină

NOU!!! Rezultatele Concursului pentru acordarea gradației de merit, septembrie
2022, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică pot fi consultate aici !!!

 

La Facultatea de Teologie Greco-Catolică, gradația de merit se acordă prin concurs,
pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale în vigoare care stabilesc
numărul de gradații la 16% din totalul posturilor ocupate de titulari și reprezintă o
creștere cu 25% a salariului de bază deținut.
Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se organizează anual, în luna
septembrie. Pentru sesiunea de concursuri din luna septembrie a anului
universitar 2022-2023, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se
organizează în perioada septembrie 2022.
Informații concurs GRADAȚII de MERIT 2022:

I. Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs:
La Facultatea de Teologie Greco-Catolică se scoate la concurs 1 gradație de merit
pentru personalul didactic la Departamentul Cluj;

II. Condițiile de participare:
La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa
personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. ocupă o funcție didactică în calitate de titular (condiție care se aplică pentru personalul
didactic) sau ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de
muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate (condiție care
se aplică pentru personalul didactic auxiliar);

2. are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui
CIM), de cel puțin 3 ani;

3. a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de
evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;

4. media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform
Procedurii operaționale privind organizarea și desfăşurarea procesului de evaluare a
prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este
mai mare de 3,5 (condiția se aplică exclusiv personalului didactic).
Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a
profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari, în
condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică
(curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul
studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5.
În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub
pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide
completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.

5. deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

6. nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată
potrivit legii;

7. îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115
alin (1) din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

8. are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu
universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);

9. are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar
următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar
2021/2022
Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate
participa din nou la concurs.

III. Perioada de înscriere la concurs:
• până în 19 septembrie 2022 – aprobarea comisiilor de evaluare a gradaţiilor de merit de
către Consiliul Facultăţii şi numirea comisiilor prin decizia rectorului UBB;
• 15 septembrie 2022 – afişarea concursului şi a calendarului;
• 20-21 septembrie 2022 – înscrierea candidaților;
• 22 septembrie 2022 – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare;
• 22 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor evaluării;
• 23-26 septembrie 2022 – depunerea contestațiilor;
• 27-28 septembrie 2022 – soluționarea contestațiilor;
• 29 septembrie 2022 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și
afișarea rezultatelor finale;
• 30 septembrie 2022 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul de Administraţie al
UBB.

IV. Documentele necesare pentru înscriere;
Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente,
semnate de către candidat (în original):
• cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
• CV-ul în format Europass;
• fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari: Anexa 2.1. – pentru personalul
didactic;
• declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria
activitate și corespund adevărului (Anexa 3);

V. Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:
În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit,
candidații întocmesc și depun, la secretariatul FTGC, un dosar de concurs.

VI. Criteriile de evaluare:
VI.1 Autoevaluarea şi evaluarea dosarelor personalului didactic se face în raport
cu următoarele categorii de criterii:
Dimensiunea didactică; Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă; Dimensiunea
civică (pro UBB și societate).
a) Dimensiunea didactică (cu ponderea de 40 %):
1. Elaborarea de materiale didactice: cursuri, îndrumare, culegeri de teste, suporturi de
studiu pentru cursuri şi seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse
suporturi. Punctaj: pentru un curs; 1p. pentru fiecare din materiale didactice.
2. Introducerea unor cursuri noi. Punctaj: pentru fiecare curs nou.
3. Membru in comisii de licenta, disertatie, doctorat. Punctaj: – licenţă/an; 1,5p. –
masterat/an; 3p – doctorat/an.
4. Membru in comisii de concursuri; Punctaj: /comisie
5. Visiting profesor; Punctaj:
6. Membru în academii; Punctaj:
7. Membru în comisii, consilii naţionale de specialitate (ARACIS, CNATDCU
etc.); Punctaj: /comisie sau consiliu.
8. Membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional la nivel naţional şi
internaţional; Punctaj: – naţional; 4p. – internaţional.
9. Premii și distincţii academice. Punctaj: – naţional/premiu; 4p. – internaţional/premiu.
10.Organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiunea ştiinţifică a
studenţilor; Punctaj: pentru fiecare realizare.
11.Premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau
cultural-artistice în plan: internaţional, naţional şi local. Punctaj: – local; 3p. – naţional,
4p. – internaţional.
12.Tutori de an. Punctaj:
b) Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă (40 %)
Candidații îşi vor calcula punctajul aferent activităţii de cercetare din propriul domeniu în
conformitate cu Standardele minimale CNATDCU pentru ocuparea posturilor de
conferenţiar sau profesor universitar.
Punctajul final (Pf) obținut de candidat pentru criteriul Dimensiunea
științifică/artistică/sportivă se calculează în felul următor:
Punctajul obținut în conformitate cu Standardele CNATDCU (A) se împarte la numărul
de puncte minime stabilit de CNATDCU pentru gradul didactic superior celui pe care îl
are candidatul (B): lectorul se raportează la minimul de puncte pentru conferențiar;
conferențiarul la minimul de puncte pentru profesor; profesorul la un punctaj mai mare
cu 33% decât punctajul minimal stabilit de CNATDCU pentru ocuparea postului de
profesor universitar. Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50[1].
Exemplu
• (A Lect : B Conf) x 50 = Pf
• (A Conf : B Prof) x 50 = Pf
• (A Prof : B (Prof + 33%)) x 50 = Pf
c) Dimensiunea civică (pro UBB și societate) (cu ponderea de 20 %):
1. Programe noi de studii autorizate/ acreditate. Punctaj: /program.
2. Coordonarea unor programe de studii. Punctaj:/program.
3. Înfiinţarea, amenajarea, întreţinerea şi modernizarea laboratoarelor, a centrelor de
cercetare. Punctaj:/fiecare realizare.
4. Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi administrativ, în calitate de:
• membru în Consiliul Departamentului; responsabilităţi. Punctaj:/an./responsabilitate.
• membru în Consiliul Facultăţii; responsabilităţi. Punctaj: /an /responsabilitate.
• membru în Comisiile Facultăţii; Punctaj: /an.
• membru în Consiliul de Administraţie al UBB; Punctaj: /an.
• membru în Senatul UBB. Punctaj: /an.
• membru în comisii de specialitate la nivel UBB; Punctaj:2,5p. /an.
5. Întocmirea şi coordonarea unor proiecte ale Facultăţii sau ale UBB. Punctaj: –
Facultate/proiect, 5p. – UBB/proiect.
6. Participare la evenimente culturale pentru comunitate / popularizare a științei: 1p
7. Organizare de evenimente culturale pentru comunitate / popularizae a științei: 3p
8. Participare la activități civice, prezențe în media, în calitatea de membru UBB sau
înlegătură cu profesia: 1p
9. Articole non-academice în calitate de membru UBB sau în legătură cu profesia: 1p.
Calculul punctajului candidatului: punctajul final este Media ponderată a punctajelor
obținute la fiecare criteriu, în conformitate cu ponderile fixate.
[1] Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50 pentru a păstra proporția punctelor obținute
la această dimensiune cu cele obținute la celelalte două dimensiuni (altfel, cel mai
probabil, la această dimensiune s-ar obține un punctaj subunitar).

VII. Componența comisiei de evaluare:
Membri titulari:
1. Conf. dr. Sorin Marţian – preşedinte
2. Conf. dr. Călin Săplăcan
3. Lect. dr. Simona Zetea
Membri supleanți:
1. Conf. dr. Alin Tat
2. Lect. dr. Florin Bozântan

VIII. Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile:
Contestațiile se întocmesc și depun în format electronic la adresa de e-mail a
Decanatului FTGC: gct@ubbcluj.ro, în intervalul orar: 09,00 – 14,00 pe parcursul
zilei prevăzute pentru contestații.
IX. Componența comisiei de contestații:
Membri titulari:
1. Conf. dr. Anton Rus
2. Conf. dr. Ovidiu-Horea Pop
3. Lect. dr. Ionuţ Popescu
Membri supleanți:
1. Prof. dr. Cristian Barta
2. Conf. dr. William Bleiziffer

X. Documente/reglementări utile:
Metodologie_acordare_gradatii_merit_2021_UBB;
Metodologie_acordare_gradatie_merit_2021_FTGC;