Selectează o Pagină

Rezultatele Concursului pentru acordarea gradației de merit, septembrie 2021,

la Facultatea de Teologie Greco-Catolică pot fi consultate aici !!!

La Facultatea de Teologie Greco-Catolică, gradația de merit se acordă prin concurs, pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale în vigoare care stabilesc numărul de gradații la 16% din totalul posturilor ocupate de titulari și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut.

Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se organizează anual, în luna septembrie. Pentru sesiunea de concursuri din luna septembrie a anului universitar 2021-2022, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se organizează în perioada septembrie 2021.

Informații concurs GRADAȚII de MERIT 2021:

I. Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs:

La Facultatea de Teologie Greco-Catolică se scot la concurs un număr de 2 gradații de merit după cum urmează:

 • 1 gradație de merit pentru personalul didactic la Departamentul Oradea;
 • 1 gradație de merit pentru personalul didactic auxiliar.

II. Condițiile de participare:

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. ocupă o funcție didactică în calitate de titular (condiție care se aplică pentru personalul didactic) sau ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate (condiție care se aplică pentru personalul didactic auxiliar);
 2. are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;
 3. a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;
 4. media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii operaționale privind organizarea și desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 (condiția se aplică exclusiv personalului didactic).                                                                                                                                                                                            Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5.                                         În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.
 5. deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 6. nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;
 7. îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 8. are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 9. are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 2021/2022

Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

III. Perioada de înscriere la concurs:

 • 20 septembrie 2021  –  înscrierea candidaților;
 • 21 septembrie 2021 – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare;
 • 22 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor evaluării;
 • 23 septembrie 2020 – depunerea contestațiilor;
 • 24 septembrie 2021 – soluționarea contestațiilor;
 • 28 septembrie 2021 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale.

IV. Documentele necesare pentru înscriere;

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, semnate de către candidat (în original):

 • cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
 • CV-ul în format Europass;
 • fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari: Anexa 2.1.pentru personalul didactic și Anexa 2.2. pentru personalul didactic auxiliar;
 • declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3);

V. Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:

În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, candidații întocmesc și depun în format electronic, un dosar de concurs la adresa de e-mail a Decanatului FTGC: gct@ubbcluj.ro, în data de 20 septembrie 2021 (ziua de înscriere la concurs), în intervalul orar: 09,00 – 14,00. 

Verificarea dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare se efectuează de către secretarul șef al FTGC care centralizează situația candidaților și o transmite, împreună cu dosarele de concurs, comisiei de evaluare.

VI. Criteriile de evaluare:

VI.1 Autoevaluarea şi evaluarea dosarelor personalului didactic se face în raport cu următoarele categorii de criterii:
Dimensiunea didactică; Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă; Dimensiunea civică (pro UBB și societate).
a) Dimensiunea didactică (cu ponderea de 40 %):
 1. Elaborarea de materiale didactice: cursuri, îndrumare, culegeri de teste, suporturi de studiu pentru cursuri şi seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse suporturi. Punctaj:  pentru un curs; 1p. pentru fiecare din materiale didactice.
 2. Introducerea unor cursuri noi. Punctaj:  pentru fiecare curs nou.
 3. Membru in comisii de licenta, disertatie, doctorat. Punctaj:  – licenţă/an; 1,5p. – masterat/an; 3p – doctorat/an.
 4. Membru in comisii de concursuri; Punctaj: /comisie
 5. Visiting profesor; Punctaj: 
 6. Membru în academii; Punctaj: 
 7. Membru în comisii, consilii naţionale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.); Punctaj: /comisie sau consiliu.
 8. Membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional la nivel naţional şi internaţional; Punctaj:  – naţional; 4p. – internaţional.
 9. Premii și distincţii academice. Punctaj:  – naţional/premiu; 4p. – internaţional/premiu.
 10. Organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiunea ştiinţifică a studenţilor; Punctaj:  pentru fiecare realizare.
 11. Premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau cultural-artistice în plan: internaţional, naţional şi local. Punctaj:  – local; 3p. – naţional, 4p. – internaţional.
 12. Tutori de an. Punctaj: 
b) Dimensiunea ştiinţifică/artistică/sportivă (40 %)

Candidații îşi vor calcula punctajul aferent activităţii de cercetare din propriul domeniu în conformitate cu Standardele minimale CNATDCU pentru ocuparea posturilor de conferenţiar sau profesor universitar.

Punctajul final (Pf) obținut de candidat pentru criteriul Dimensiunea științifică/artistică/sportivă se calculează în felul următor:

Punctajul obținut în conformitate cu Standardele CNATDCU (A) se împarte la numărul de puncte minime stabilit de CNATDCU pentru gradul didactic superior celui pe care îl are candidatul (B): lectorul se raportează la minimul de puncte pentru conferențiar; conferențiarul la minimul de puncte pentru profesor; profesorul la un punctaj mai mare cu 33% decât punctajul minimal stabilit de CNATDCU pentru ocuparea postului de profesor universitar. Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50[1].

Exemplu

 • (A Lect : B Conf) x 50 =  Pf
 • (A Conf : B Prof) x 50 = Pf
 • (A Prof : B (Prof + 33%)) x 50 = Pf
c) Dimensiunea civică (pro UBB și societate) (cu ponderea de 20 %):
 1. Programe noi de studii autorizate/ acreditate. Punctaj: /program.
 2. Coordonarea unor programe de studii. Punctaj:/program.
 3. Înfiinţarea, amenajarea, întreţinerea şi modernizarea laboratoarelor, a centrelor de cercetare. Punctaj:/fiecare realizare.
 4. Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi administrativ, în calitate de:
 • membru în Consiliul Departamentului; responsabilităţi. Punctaj:/an./responsabilitate.
 • membru în Consiliul Facultăţii; responsabilităţi. Punctaj: /an /responsabilitate.
 • membru în Comisiile Facultăţii; Punctaj:  /an.
 • membru în Consiliul de Administraţie al UBB; Punctaj:  /an.
 • membru în Senatul UBB. Punctaj: /an.
 • membru în comisii de specialitate la nivel UBB; Punctaj:2,5p. /an.
 1. Întocmirea şi coordonarea unor proiecte ale Facultăţii sau ale UBB. Punctaj: – Facultate/proiect, 5p. – UBB/proiect.
 2. Participare la evenimente culturale pentru comunitate / popularizare a științei: 1p
 3. Organizare de evenimente culturale pentru comunitate / popularizae a științei: 3p
 4. Participare la activități civice, prezențe în media, în calitatea de membru UBB sau înlegătură cu profesia: 1p
 5. Articole non-academice în calitate de membru UBB sau în legătură cu profesia: 1p.

Calculul punctajului candidatului: punctajul final este Media ponderată a punctajelor obținute la fiecare criteriu, în conformitate cu ponderile fixate.

[1] Cifra astfel obținută se înmulțește cu 50 pentru a păstra proporția punctelor obținute la această dimensiune cu cele obținute la celelalte două dimensiuni (altfel, cel mai probabil, la această dimensiune s-ar obține un punctaj subunitar).

VI.2. Autoevaluarea şi evaluarea dosarelor personalului didactic auxiliar se face în raport cu următoarele categorii de criterii:

a). Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate (cu pondere de 30% în nota acordată de către comisia de evaluare)

 1. Realizarea la nivel ridicat de performanţă a obligaţiilor din fişa postului.
 2. Implicarea în activităţi suplimentare şi îndeplinirea de sarcini suplimentare faţă de cele menţionate în fişa postului, dar care corespund atribuţiilor din sfera de activitate (neremunerate):
 • Participare la elaborarea şi urmărirea documentaţiei de finanţare, autorizare, acreditare a unor proceduri interne;
 • Disponibilitatea dovedită la îndeplinirea promptă, la solicitarea conducerii sau a superiorilor ierarhici, a unor sarcini deosebite, atribuite suplimentar faţă de cele existente în fişa postului;
 • Realizarea de activităţi în sprijinul desfăşurării optime a procesului de învăţământ (participare la practica cu studenţii, elaborare lucrări licenţă, disertaţie, acţiuni de voluntariat sau similare);
 • Participare la acţiuni de promovare a imaginii FTGC/UBB;
 1. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii sau echipe de lucru, altele decât cele prevăzute în fişa postului (ex. comisii interne ale UBB, comisii externe ca reprezentant al UBB, comisii de inventariere, comisii de casare etc.).
 2. Participare/contribuţie activă la proiecte care nu au în mod obligatoriu tangenţă cu specificul activităţii, dar care sunt în concordanţă cu politica universităţii (indiferent de tipul/modul de finanţare a acestora).
 3. Întocmirea şi calitatea documentelor privind evidenţa materialului aflant în gestiune sau în responsabilitate (documente arhivă sau de alt tip).
 4. Monitorizarea stării de funcţionare şi menţinerea la standarde optime a aparaturii şi uneltelor din dotare.

b). Capacitatea organizatorică (cu pondere de 20% în nota acordată de către comisia de evaluare)

 1. Contribuţii/participări deosebite la organizarea de manifestări în cadrul FTGC, UBB sau asociaţiilor profesionale.
 2. Preluarea şi coordonarea unor activităţi în cadrul UBB, altele decât cele trecute în fişa postului (ex. implicarea în gestionarea problemelor apărute în desfăşurarea activităţii în condiţii de pandemie).
 3. Exigenţă şi rigoare în planificarea şi organizarea activităţii proprii sau a subordonaţilor (după caz) – capacitatea de planificare/organizare, calitatea muncii, atingerea obiectivelor, respectarea termenelor.
 4. Capacitate de planificare pe termen scurt, mediu şi lung a activităţilor sectorului/individuale.
 5. Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate şi a sarcinilor primite.

c). Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele (cu pondere de 20% în nota acordată de către comisia de evaluare)

 1. Identificarea disfuncţionalităţilor de proces şi propunerea celor mai bune şi eficiente soluţii pentru rezolvarea acestora şi derularea activităţilor în sectorul de lucru.
 2. Contribuţia, cu propriile soluţii şi iniţiative, în rezolvarea unor situaţii de dificultate şi de blocaje în derularea sarcinilor de serviciu individuale sau colective.
 3. Participare la elaborarea reglementărilor instituţionale pe linie de învăţământ/cercetare/administraţie (proceduri, pentru buna funcţionare a structurii organizaţionale, regulamente, metodologii, instrucţiuni de lucru, coduri, analize, diagnoze etc.).

d). Inițiativa și creativitatea (cu pondere de 10% în nota acordată de către comisia de evaluare)

 1. Iniţiative şi propuneri, idei inovatoare pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii profesionale şi obţinerea performanţei organizaţionale.
 2. Contribuţii semnificative la creşterea performanţei compartimentului din care face parte (experimentare de noi metode şi tehnici etc.).
 3. Realizare de materiale suport privind promovarea imaginii FTGC (ghiduri, pliante, panouri, site, social-media etc.).
 4. Preocuparea pentru autoperfecționare (cu pondere de 10% în nota acordată de către comisia de evaluare)
 5. Îmbunătăţirea calitativă a pregătirii profesionale prin cursuri/programe/stagii de formare/perfecţionare în domeniul postului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor proprii şi ale colectivului din care face parte.
 6. Participarea la simpozioane, work-shop-uri, schimb de experienţă etc.

e). Munca în echipă (cu pondere de 10% în nota acordată de către comisia de evaluare)

 1. Comunicare activă şi eficace în cadrul relaţiilor de serviciu, cu cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic al FTGC şi UBB, cu studenţii, având ca rezultat rezolvarea problemelor existente.
 2. Capacitatea de lucru în echipă, gestionarea corectă a relaţiilor de serviciu, respect faţă de colegi (politeţe, bune maniere, amabilitate, echilibru), atitudine pozitivă, sociabilitate, echidistanţă, colaborare şi cooperare în relaţiile cu colegii în cadrul sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.

Calculul punctajului candidatului: punctajul final este Media ponderată a punctajelor obținute la fiecare criteriu, în conformitate cu ponderile fixate. Pentru fiecare criteriu de evaluare se poate acorda un punctaj cuprins între 1 și 10 puncte. Criteriile se notează de către candidat, superiorul direct al candidatului și Comisia de evaluare. Punctajul acordat de Comisia de evaluare pentru fiecare criteriu reprezintă punctajul final al Criteriului iar suma acestor punctaje reprezintă punctajul final al evaluării.

VII. Componența comisiei de evaluare:

Membri titulari:

 1. Lect. dr. Marius Furtună – FTGC, Departamentul Cluj
 2. Conf. dr. Anton Rus – FTGC, Departamentul Blaj
 3. Lect. dr. Ionuț Popescu – FTGC, Departamentul Oradea

Membri supleanți:

 1. Lect. dr. Andreea Mârza – FTGC, Departamentul Blaj
 2. Lect. dr. Radu Mureșan – FTGC, Departamentul Oradea

VIII. Data afișării rezultatelor evaluării:

 • 22 septembrie 2021.

IX. Perioada de contestații:

 • 23 septembrie 2021 – depunerea contestațiilor;
 • 24 septembrie 2021 – soluționarea contestațiilor.

X. Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile:

Contestațiile se întocmesc și depun în format electronic la adresa de e-mail a Decanatului FTGC: gct@ubbcluj.ro, în intervalul orar: 09,00 – 14,00 pe parcursul zilei prevăzute pentru contestații (23 septembrie 2021). Secretarul șef al FTGC centralizează contestațiile și le transmite Comisiei de contestații.

XI. Componența comisiei de contestații:

Membri titulari:

 1. Conf. dr. Sorin MARȚIAN – FTGC, Departamentul Cluj
 2. Conf. dr. William BLEIZIFFER – FTGC, Departamentul Blaj
 3. Conf. dr. Ovidiu-Horea POP – FTGC, Departamentul Oradea

Membri supleanți:

 1. Conf. dr. Dan RUSCU – FTGC, Departamentul Cluj
 2. Lect. dr. Călin-Daniel PAȚULEA – FTGC, Departamentul BLAJ

XI. Data validării rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea acestora:

 • 28 septembrie 2021

XII. Documente/reglementări utile: