Licenta Teologie greco-catolică didactică (Cluj)

02 iulie 2021

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie greco-catolică didactică (Cluj),

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907/14.12.2020 – modificat și completat în baza Hotărârii Senatului nr. 14/15.02.2021, cu Anexa 3 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat (ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ) – Aprobată de Senatul UBB în ședința din 14.12.2020 și cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică (în condițiile suspendării activităților față în față), aprobată în ședința Consiliului Facultății din 09.04.2021,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

În condițiile în care activitățile didactice față în față sunt suspendate,

ambele probe ale Examenului de licență

se vor susține oral, prin intermediul unei singure sesiuni audio-video (online).

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: IULIE 2021

07-18 iunie 2021: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: calin.saplacan@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

 • Înscrierea candidaţilor:

23-25 iunie 2021; (în data de 25 iunie 2021 încrierile se fac până la ora 14.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: ilinca.toader@ubbcluj.ro;

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 28 iunie 2021, ora 09:00;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 28 iunie 2021, ora 09:00.

În contextul actual, cele două probe ale examenului de licență se vor susține oral și într-o singură sesiune audio-video (online),

în felul următor:

1. Programarea și invitarea pe platforma (online)

candidații înscriși la examenul de licență, vor fi programați și invitați pe platforma online,  luni – 28 iunie 2021, cu o frecvență de 1 candidat / oră, în ordine alfabetică. Programarea va fi trimisă candidaților de către secretariat după finalizarea înscrierilor.

2. Conectarea Candidatului și a Comisiei: 

la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen;

3. Extragerea subiectului de examen pentru Proba 1: 

după realizarea conexiunii audio-video a Candidatului și a Comisiei, secretarul de comisie va extrage, în fața acestora, 2 subiecte pentru Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (unul din cele 6 ale probei generale și unul din cele 2 ale probei de specialitate alese  – vedeți subiectele mai jos), făcându-le cunoscute celor în cauză; Timp alocat: 2-3 minute;

4. Pregătirea răspunsului: 

candidatul va avea la dispoziție un interval de pregătire a răspunsului pentru cele 2 subiecte extrase, interval în care va rămâne conectat audio-video cu Comisia; Timp alocat: 12 minute

5. Susținerea Probei 1: candidatul va prezenta cele 2 subiecte (Proba 1) în fața Comisiei de examen. Timp alocat: 15 minute;

6. Susținerea Probei 2Candidatul va prezenta și susține Lucrarea de licență (Proba 2) în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. Timp alocat: 15 minute.

7. Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  

Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. Timp alocat: 15 minute.

 • Total timp alocat / candidat: 60 minute.

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ 

 

1. Cerere tip de inscriere (Aici găsiți Model de completare a cererii);

2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

6. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

7. Lucrarea de licență1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf, însoțite de:

a. Declarație pe proprie răspundere a absolventului că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);

 b. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

c. Raport similitudini TURNITIN.

9. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

10. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

11. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență. (Aici găsiți Modelul de completareATENȚIE: cererea se imprimă față-verso, se au în vedere indicațiile de completare (pagina 1, jos), se semnează și se scanează color în format pdf;

12. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă vor fi duse la Biroul Acte de studii al UBB, la momentul ridicării Diplomei de licență.

REZULTATELE Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2020pot fi consultate aici !!!

SESIUNEA IULIE 2021, pot fi consultate aici !!!

 

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2021 ȘI FEBRUARIE 2022

 Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

Subiectul 1:

Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

Bibliografie:

 • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
 • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
 • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

Subiectul 2:

Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

Bibliografie:

 • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
 • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
 • Platon, Banchetul, diverse ediții.
 • Scruton, Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

Subiectul 3:

Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

Bibliografie:

 • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
 • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

Subiectul 4:

Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

Bibliografie:

 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
 • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
 • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

Subiectul 5:

Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

Bibliografie:

 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
 • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
 • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

Subiectul 6:

Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

Bibliografie:

 • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
 • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
 • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
 • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

Proba de specialitate

Subiectul 1:

Relaţia dintre Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice: asemănări şi deosebiri

Bibliografie:

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Nouveau Testament interlinéaire grec/français (texte GNT), Alliance Biblique Universelle/ Cerf, Swindon 1993.
 • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
 • Blanchard, Yves-Marie, Sfântul Ioan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006.
 • Botiza, Ioan-Vasile, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
 • Brown, Raymond E., Introducere în Noul Testament, Sapientia, Iași 2019.
 • Fabris, Rinaldo, Evanghelia după Sfântul Ioan. Traducere și comentariu, Sapientia, Iași 2016.
 • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001. 
 • Mihoc, Vasile (coord.), Introducere în studiul Noului Testament. vol. I, Ed. Teofania, Sibiu 2001.
 • ORSATTI, MAURO, Introducere în studiul Noului Testament, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008.
 • PITRE, BRANT, Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, Ed. Humanitas, București 2017.
 • Tofana, Stelian, Introducere în Noul Testament. vol.II. Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul Quelle, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2002.
 • Tofana, Stelian: Introducere în Noul Testament. vol.III. Evangheliile după Luca şi Ioan. Problema sinoptică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2003.
 • Zumstein, Jean, „L’évangile selon Jean”, în Marguerat, Daniel (éditeur) Introduction au Nouveau Testament, Ed. Labor et Fides, Genève 2000, pp. 345-370.

 Subiectul 2:

Profetul – intermediarul dintre Dumnezeu şi poporul său

Bibliografie:

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
 • Bagot, Jean-Pierre – Dubs, Jean-Claude, Cum să citim Biblia, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1994.
 • Botiza, Ioan-Vasile, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
 • Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A., Murphy, Roland E., Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură,volumul IV, Literatura profetică, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2009.
 • Ciudin, Nicolae, Studiul Vechiului Testament, Ed. Credinţa Noastră, București 1997.
 • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001. 
 • Prelipceanu, Vladimir (coord.), Studiul Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1955 (ediție nouă: Cluj-Napoca 2006).
 • Riley, William, Două Testamente. Cum să citim Scriptura, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1992.
 • Ska, Jean-Louis, Vechiul Testament pe înțelesul tuturor, Editura Serafica, Roman 2012.

Subiectul 1:

Taina Bisericii – origine, atribute, structură și misiune.

Bibliografie:

 • Buzalic Alexandru, Ekklesia. Din problematica ecleziologiei contemporane, Ed. Buna Vestire, Blaj 2005.
 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Biserică „Lumen gentium”; Decret despre Bisericile Orientale Catolice „Orientalium Ecclesiarum”.
 •  Ferenţ Eduard, Biserică, ce simţi despre taina fiinţei tale?, Ed. Sapientia, Iaşi 2004.
 • Ioan Paul al II-lea, Ecclesia de Eucharistia, Ed. Paoline, Milano 2003.
 • Ratzinger Joseph, Biserica, chemare spre comuniune, Ed. Aridia, Blaj 2005.
 • Ștefan Lupu, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Ed. Sapientia, Iaşi 2016.

Subiectul 2:

Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, este Mântuitorul. Argumentați această afirmație din punct de vedere cristologic și soteriologic.

Bibliografie:

 • Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Apostolică „Dominus Iesus”, Presa Bună, Iaşi 2000.
 • Ferenţ Eduard, Cristologia, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
 • Ferenț Eduard, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Ed. Sapientia,Iași, 2004.
 • Lavatori Renzo, Unul-Născut din Tatăl, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş 2008.
 • Mărtincă Isidor, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Ed. Gramar, Bucureşti, 2000.

Subiectul 1:

Biserica de la Constantin la sfârşitul controverselor teologice (sec. IV-VII).

Bibliografie:

 • Chadwick, H., The Early Church, London, 1993.
 • Daniélou, J., Biserica primară: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2008, sau ediţia Daniélou, J., Biserica începuturilor: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2006.
 • Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti, 1999.
 • Pelikan, J., Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţie universale (100-600), Iaşi, 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi, 2004.

Subiectul 2:

Evoluția instituțională și identitară a Bisericii Greco-Catolice între 1700 și 1850.

Bibliografie:

 • BARTA, C., Tradiţie şi dogmă, ediţia a doua adăugită şi revizuită,Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
 • BARLEA, O., Metropolia Bisericii Române Unite proclamată în 1855 la Blaj, în Perspective, nr. 37-38, 1987, an X.
 • CALUSER, I., Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Oradea, 2000.
 • DUMITRAN, D., Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Ed. Scriptorium, Bucureşti, 2005.      
 • GHISA, C., Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.
 • GHITTA, O., Naşterea unei biserici, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
 • MIRON, G. M., Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
 • PACLISANU, Z., Istoria Bisericii Române Unite, ed. îngrijită de I. Tâmbuş, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2006.

Subiectul 1:

Conştiinţa sau Legea ? Ce trebuie să urmez ? Dacă mă supun Legii, sunt încă în sclavie, într-un regim infantil, inuman, ca şi cineva care nu judecă prin el-însuşi. Dacă mă supun conştiinţei, sunt supus subiectivismului convingerilor mele intime, iluziilor mele, orbirilor mele. Pe de o parte avem o normă obiectivă, de cealaltă parte o normă subiectivă. Comentaţi şi articulaţi teologic. 

Bibliografie:

 • Chinez, Isidor, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
 • Peschke, Karl Heinz. Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

Subiectul 2:

Tripla dimensiune a păcatului: (I) cea personală (II) cea socială și (III) ca refuz al lui Dumnezeu. Dezvoltați și articulați cele trei dimensiuni ale păcatului.

Bibliografie:

 • Chinez, Isidor, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
 • Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et Paenitentia, Iași, Ed. Presa Bună, 2016.
 • Peschke, Karl Heinz, Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.