Licenta Teologie greco-catolică pastorală (Cluj)

29 aprilie 2020

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie greco-catolică pastorală (Cluj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea OM nr. 6126/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat în ședința Senatului din data de 15.01.2018, constă din două probe: 

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: FEBRUARIE 2020

Înscrierea candidaţilor: 12-14 februarie 2020;
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate18 februarie 2020, ora 10,00;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență20 februarie 2020, ora 10,00.

SESIUNEA: IULIE 2019

Înscrierea candidaţilor: 25-27 iunie 2019;
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate1 iulie 2019, ora 9,30;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență3 iulie 2019, ora 10,00.

 

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ 

 

1. Cerere tip de inscriere (se poate completa și la Secretariatul Departamentului);

2. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original;

3. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;

4. Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

6. Carte de identitate, copie;

7. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă și cu numele candidatului scris pe verso;

8. Lucrarea de licență: 1 exemplar legat pentru comisie (după susținere, lucrarea se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licență, însoțite de acordul coordonatorului;

9. Declarație pe propria răspundere a absolventului că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

 

* Atât CD-ul, cât și plicul care-l conține vor avea înscrise următoarele informații: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului și sesiunea examenului de licență (Ex. Iulie 2018).

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe findamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2020 ȘI FEBRUARIE 2021

Acestă probă este scrisă și include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

1. Credinţă şi Sacramente
2. Iubirea: aspecte filosofico-teologice.
3. Nu există sens al păcatului fără sens al Revelaţiei. Articulaţi teologic această afirmaţie
4. Crezul niceo-constantinopolitan, mod de trăire a Bisericii.
5. Sensul şi necesitatea întrebării despre credibilitatea credinţei.
6. Euharistia este: cina Domnului; sacrificiul lui Hristos; loc al constituirii corpului eclezial. Articulaţi aceste trei dimensiuni.

Bibliografie

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Aubert, Jean-Marie, Abrégé de la morale catholique, Ed. Desclée, Paris 1987.
 • Bottero, Jean, Ouaknin, Marc-Alain, Moingt, Joseph, Cea mai frumoasă istorie despre Dumnezeu,  Ed. Aion, Oradea 1997.
 • Dezza, Paolo, Filosofia, Ed. Ars Longa, Iași 1997.
 • Evdokimov, Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
 • Ferent, Eduard, Antropologia creştină. Despre har, Ed. Presa Bună, Iași 1997.
 • Fouillee, Alfred,  Istoria filosofiei. vol. I, Casa Editorială Odeon, București 2000.
 • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001. 
 • Sescu, Petre (coordonator), Introducere în Sfânta Scriptură, Sapienţia, Iași 2001.
 • Thevenot, Xavier, Les péchés. Que peut-on dire ?, Ed. Salvator, Paris 1983.
 • IOAN PAUL AL II- LEA, Enciclica Fides et ratio, Ed. Presa Bună, Iași 1998.
 • LAVATORI, RENZO, Dumnezeu şi Omul, trad. Al. Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş 2009.
 • MăRTINCĂ, ISIDOR,  Scheme de Teologie Fundamentală. Ed. Gramar, Bucureşti 2002.

Proba de specialitate

1. Relaţia dintre Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice: asemănări şi deosebiri
2. Profetul – intermediarul dintre Dumnezeu şi poporul său

Bibliografie

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Nouveau Testament interlineaire grec/francais (texte GNT), Alliance Biblique Universelle/ Cerf, Swindon 1993.
 • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
 • Bagot, Jean-Pierre – Dubs, Jean-Claude, Cum să citim Biblia, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 1994.
 • Blanchard, Yves-Marie, Saint Jean, Ed. Ouvrieres, Paris 1999.
 • Botiza, Ioan-Vasile, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
 • Brown, Raymond, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Ed. Bayard, Paris 2000.
 • Ciudin, Nicolae, Studiul Vechiului Testament, Ed. Credinţa Noastră, București 1997.
 • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001. 
 • Mihoc, Vasile (coord.), Introducere în studiul Noului Testament. vol. I, Ed. Teofania, Sibiu 2001
 • ORSATTI, MAURO, Introducere în studiul Noului Testament, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008.
 • PITRE, BRANT, Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, Ed. Humanitas, București 2017.
 • Prelipceanu, Vladimir (coord.), Studiul Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1955.
 • Riley, William, Două Testamente. Cum să citim Scriptura, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, 1992.
 • Tofana, Stelian, Introducere în Noul Testament. vol.II. Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul Quelle, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2002.
 • Tofana, Stelian: Introducere în Noul Testament. vol.III. Evangheliile după Luca şi Ioan. Problema sinoptică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2003.
 • Zumstein, Jean, „L’évangile selon Jean”, in Marguerat, Daniel (éditeur) Introduction au Nouveau Testament, Ed. Labor et Fides, Genève 2000, pp. 345-370.
 • Dicţionare biblice, Enciclopedii

1. Biserica – origine, caracteristici, structură şi misiune

Bibliografie

*** Catehismul Bisericii Catolice, Bucureşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică 1994
*** Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, declaraţii, Bucureşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică
Buzalic Alexandru, EKKLESIA. Din problematica ecleziologiei contemporane, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2005.
De Lubac Henri, Meditaţie asupra Bisericii, trad. de Marius Boldor şi Valeria Pioraş, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.
Ferenţ Eduard, Biserică, ce simţi despre taina fiinţei tale?, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Ioan Paul al II-lea, Ecclesia de Eucharistia, Ed. Paoline, Milano, 2003.
Isidor Mărtincă, Scheme de teologie fundamentală, Bucureşti, Gramar 2002
Poupard Paul, Conciliul Vatican II, trad. Aurelian Băcilă, editor Silviu Hodiş, Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu Lăpuş, 2008.
Ratzinger Joseph, Biserica, chemare spre comuniune, trad. de Ioan Petru Puiu şi Ioan Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj, 2005
Zizioulas, I, Fiinţa eclesială. Bucureşti, Editura Bizantinǎ, 1996.
J. Hoffmann, L’Église et son origine, în Initiation à la pratique de la théologie. Vol. III. Dogmatique II, Paris, Les Éditions du Cerf 1986, p. 55-141
Legrand 1986: Hervé Legrand, La réalisation de l’Église en un lieu, în Initiation à la pratique de la théologie. Vol. III. Dogmatique II, Paris, Les Éditions du Cerf 1986, p. 143-345
Ioan Paul al IIlea, Ecclesia in Europa. Exortaţie apostolică postsinodală despre Isus Cristos, viu în Biserica sa, izvor de speranţă pentru Europa”, http:// www.catholica.ro/ documente/ index3.asp?id=326

2. Isus Hristos, Mântuitorul unic, absolut şi definitiv

Bibliografie:
Ferenţ Eduard, Cristologia, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Lavatori Renzo, Unul-Născut din Tatăl, trad. de Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş, 2008.
Mărtincă Isidor, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Ed. Gramar, Bucureşti, 2000.
Ratzinger Joseph, Introducere în creştinism: prelegeri despre Crezul Apostolic, trad. Mihăiţă Blaj, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Apostolică „Dominus Iesus”, Presa Bună, Iaşi, 2000.

1. Biserica de la Constantin la sfârşitul controverselor teologice (sec. IV-VII)

Bibliografie

Daniélou, J., Marrou, H.-I., Nouvelle histoire de l’Église, vol. I: De l’origine à Saint Grégoire le Grand, Paris 1967
Chadwick, H., The Early Church, London 1993
Mayeur, J.-P. et al. (eds.), Storia del cristianesimo (a cura di G. Alberigo), vol. 2: La nascita di una cristianità (250-430), Roma 2000; vol. 3: Le chiese d’Oriente e d’Occidente (432-610), Roma 2002; vol. 4: Vescovi, monaci e imperatori (610-1054), Roma 1999
Alberigo, G., (coord), Les conciles oecuméniques, vol. I-II/1-2, Paris 1994
Corbin, A. (ed.), Istoria creştinismului : pentru a înţelege mai bine vremea noastră, Bucureşti 2010
Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti 1999
J. Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţiei universale (100-600), Iaşi 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi 2004

2. Evolutia institutionala a Bisericii Greco-Catolice intre 1700 si 1850

Bibliografie:
Beck, H.-G., Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, Bucureşti 2012
Chadwick, H., The Early Church, London 1993
Corbin, A. (ed.), Istoria creştinismului : pentru a înţelege mai bine vremea noastră, Bucureşti 2010
Frend, W.H.C., The Rise of Christianity, Philadelphia 1985
J. Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţiei universale (100-600), Iaşi 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi 2004
Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti 1999
Runciman, S., Teocraţia bizantină, Bucureşti 2012

1. Conştiinţa sau Legea? Ce trebuie să urmez? Dacă mă supun Legii, sunt încă în sclavie, într-un regim infantil, inuman, ca şi cineva care nu judecă prin el-însuşi. Dacă mă supun conştiinţei, sunt supus subiectivismului convingerilor mele intime, iluziilor mele, orbirilor mele. Pe de o parte avem o normă obiectivă, de cealaltă parte o normă subiectivă. Comentaţi şi articulaţi teologic.

2. Tripla dimensiune a păcatului: (I) cea personală (II) cea socială și (III) ca refuz al lui Dumnezeu. Dezvoltați și articulați cele trei dimensiuni ale păcatului.

Bibliografie

*** Conciliul Ecumenic Vatican II. Bucureşti: Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 1993.
*** Initiation a la pratique de la theologie. Ethique. Paris: Cerf, 1983.
Papa Ioan Paul II: Veritatis Splendor. Iaşi, 1993.
Ioan Paul al II-lea. Reconciliatio et Paenitentia, 1984.
Peschke, Karl Heinz: Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj: Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.
THEVENOT, Xavier. Les peches. Que peut-on dire? Salvator, 1981.