Disertaţie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

12 iunie 2018

Examenul de DISERTAȚIE la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea OM nr. 6126/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat în ședința Senatului din data de 15.01.2018, constă dintr-o singură probă:

prezentarea şi susţinerea disertației.

 

Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

 

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA: IULIE 2018

Înscrierea candidaţilor: 27-29 iunie 2018;
Prezentarea și susținerea disertației6 iulie 2018, începand cu ora 9,00.

(Calendarul pentru sesiunea februarie 2019 va fi anunțat ulterior)

 

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de DISERTAȚIE

 

1. Cerere tip de înscriere (se poate completa și la Secretariatul Departamentului);
2. Diplomele de Bacalaureat și Licență și Foile matricole sau, după caz, Suplimentul la Diplomă, în original;
3. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
3. Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;
4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;
5. Carte de identitate, copie;
6. Lucrarea de disertație: 1 exemplar legat (imitație de piele) pentru comisie + 1 CD* cu lucrarea de disertație, însoțite de acordul coordonatorului;
7. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);
8. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
9. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.
10. Cererea către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Master (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

* Atât CD-ul, cât și plicul care-l conține vor avea înscrise următoarele informații: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului și sesiunea de disertație (Ex. Iulie 2018).