Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

21 iunie 2021

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj)

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907/14.12.2020 – modificat și completat în baza Hotărârii Senatului nr. 14/15.02.2021, cu Anexa 3 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat (ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ) – Aprobată de Senatul UBB în ședința din 14.12.2020 și cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică (în condițiile suspendării activităților față în față), aprobată în ședința Consiliului Facultății din 09.04.2021,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: IULIE 2021

07-18 iunie 2021: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: calin.saplacan@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

 • Înscrierea candidaţilor:

23-24 iunie 2021; (în data de 24 iunie 2021 încrierile se fac până la ora 14.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: ilinca.toader@ubbcluj.ro;

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:

a. Evaluarea cunoștințelor de specialitate28 – 29 iunie 2021, ora 10:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – vezi https://socasis.ubbcluj.ro/examenul-de-licenta-2021-domeniul-asistenta-sociala/)

b. Evaluarea cunoștințelor fundamentale30 iunie 2021, ora 10:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică).

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență:

30 iunie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică).

01 iulie 2021, ora 10:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – vezi https://socasis.ubbcluj.ro/examenul-de-licenta-2021-domeniul-asistenta-sociala/)

În contextul actual, cele două probe ale examenului de licență se vor susține oral și într-o singură sesiune audio-video (online),

în felul următor:

1. Programarea și invitarea pe platforma (online)

candidații înscriși la examenul de licență, vor fi programați și invitați pe platforma online,  luni – 28 iunie 2021, cu o frecvență de 1 candidat / oră, în ordine alfabetică. Programarea va fi trimisă candidaților de către fiecare secretariat (Facultatea de Teologie Greco-Catolică și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială) după finalizarea înscrierilor.

2. Conectarea Candidatului și a Comisiei:

la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen;

3. Extragerea subiectului de examen pentru Proba 1:

după realizarea conexiunii audio-video a Candidatului și a Comisiei, secretarul de comisie va extrage, în fața acestora, subiectul pentru Evaluarea cunoștințelor fundamentale din Proba I (unul din cele 6 ale probei generale – vedeți subiectele mai jos), făcându-l cunoscut celor în cauză; Timp alocat: 2-3 minute;

4. Pregătirea răspunsului:

candidatul va avea la dispoziție un interval de pregătire a răspunsului pentru subiectul extras, interval în care va rămâne conectat audio-video cu Comisia; Timp alocat: 12 minute;

5. Susținerea Probei 1candidatul va prezenta cele 2 subiecte (Proba 1) în fața Comisiei de examen. Timp alocat: 15 minute;

6. Susținerea Probei 2Candidatul va prezenta și susține Lucrarea de licență (Proba 2) în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. Timp alocat: 15 minute.

7. Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  

Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. Timp alocat: 15 minute.

 • Total timp alocat / candidat: 60 minute.

 

SESIUNEA FEBRUARIE 2021

(Calendarul va fi anunțat ulterior)

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ

 

1. Cerere tip de inscriere (Aici găsiți Modelul de completare a cererii);

2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

6. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf, însoțite de:

a. Declarație pe propria răspundere a absolventului lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);

b. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

c. Raport similitudini TURNITIN.

8. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

9. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

10. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (Model de completare) Atenție: formularul se imprimă față-verso.

11. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă vor fi duse la Biroul Acte de studii al UBB, la momentul ridicării Diplomei de licență.

REZULTATELE Examenului de LICENȚĂ

 

 • Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici !!!
 • Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici !!!

 

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2021 ȘI FEBRUARIE 2022

 Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale – teologie) și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate – asistență socială).

Proba generala

Subiectul 1:

Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

Bibliografie:

 • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
 • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
 • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

Subiectul 2:

Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

Bibliografie:

 • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
 • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
 • Platon, Banchetul, diverse ediții.
 • Scruton, Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

Subiectul 3:

Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

Bibliografie:

 • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
 • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

Subiectul 4:

Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

Bibliografie:

 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
 • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
 • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

Subiectul 5:

Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

Bibliografie:

 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
 • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
 • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

Subiectul 6:

Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

Bibliografie:

 • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
 • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
 • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
 • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.