Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

14 martie 2021

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020, cu Anexa 3 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat (ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ) – Aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020 și cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică (în condițiile suspendării activităților față în față), aprobată în ședința Consiliului Facultății din 27.04.2020,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: IULIE 2020

!!! REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ,

SESIUNEA IULIE 2020,

pot fi consultate aici !!!

NOU!!! PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ (vezi aici)

 

 • Verificarea antiplagiat a lucrărilor:

absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa departamentului: furtuna.marius@ubbcluj.ro: 15-26 iunie 2020;

 • Înscrierea candidaţilor: 24-26 iunie 2020 (în data de 26 iunie 2020 înscrierile se fac până la ora 13.00)

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: gct@ubbcluj.ro;

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:

a. Evaluarea cunoștințelor de specialitate – 29 – 30 iunie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)

b. Evaluarea cunoștințelor fundamentale – 1 iulie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 1 iulie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

În contextul actual, cele două probe ale examenului de licență se vor susține oral și într-o singură sesiune audio-video (online),

în felul următor:

1. Programarea și invitarea pe platforma (online)

candidații înscriși la examenul de licență, vor fi programați și invitați pe platforma online,  marți – 30 iunie 2020, cu o frecvență de 1 candidat / oră, în ordine alfabetică.

2. Conectarea Candidatului și a Comisiei:

la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen;

3. Extragerea subiectului de examen pentru Proba 1:

după realizarea conexiunii audio-video a Candidatului și a Comisiei, secretarul de comisie va extrage, în fața acestora, subiectul pentru Evaluarea cunoștințelor fundamentale din Proba I (unul din cele 6 ale probei generale – vedeți subiectele mai jos), făcându-l cunoscut celor în cauză; Timp alocat: 2-3 minute;

4. Pregătirea răspunsului:

candidatul va avea la dispoziție un interval de pregătire a răspunsului pentru subiectul extras, interval în care va rămâne conectat audio-video cu Comisia; Timp alocat: 12 minute;

5. Susținerea Probei 1candidatul va prezenta cele 2 subiecte (Proba 1) în fața Comisiei de examen. Timp alocat: 15 minute;

6. Susținerea Probei 2Candidatul va prezenta și susține Lucrarea de licență (Proba 2) în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. Timp alocat: 15 minute.

7. Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  

Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. Timp alocat: 15 minute.

 • Total timp alocat / candidat: 60 minute.

SESIUNEA FEBRUARIE 2021

(Calendarul va fi anunțat ulterior)

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ

 

1. Cerere tip de inscriere (Aici găsiți Modelul de completare a cererii);

2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

6. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf, însoțite de:

a. Declarație pe propria răspundere a absolventului lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);

b. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

8. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

9. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

10. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

11. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă vor fi duse la Biroul Acte de studii al UBB, la momentul ridicării Diplomei de licență.

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2021 ȘI FEBRUARIE 2022

 Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea   cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

Subiectul 1:

Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

Bibliografie:

 • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
 • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
 • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

Subiectul 2:

Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

Bibliografie:

 • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
 • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
 • Platon, Banchetul, diverse ediții.
 • Scruton, Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

Subiectul 3:

Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

Bibliografie:

 • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
 • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

Subiectul 4:

Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

Bibliografie:

 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
 • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
 • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

Subiectul 5:

Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

Bibliografie:

 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
 • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
 • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

Subiectul 6:

Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

Bibliografie:

 • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
 • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
 • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
 • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.