Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

06 iulie 2020

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020, cu Anexa 3 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat (ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ) – Aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020 și cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică (în condițiile suspendării activităților față în față), aprobată în ședința Consiliului Facultății din 27.04.2020,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: IULIE 2020

!!! REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ,

SESIUNEA IULIE 2020,

pot fi consultate aici !!!

NOU!!! PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ (vezi aici)

 

  • Verificarea antiplagiat a lucrărilor:

absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa departamentului: furtuna.marius@ubbcluj.ro: 15-26 iunie 2020;

  • Înscrierea candidaţilor: 24-26 iunie 2020 (în data de 26 iunie 2020 înscrierile se fac până la ora 13.00)

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: gct@ubbcluj.ro;

  • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:

a. Evaluarea cunoștințelor de specialitate – 29 – 30 iunie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)

b. Evaluarea cunoștințelor fundamentale – 1 iulie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 1 iulie 2020, ora 09:00 (conform programării candidaților la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

În contextul actual, cele două probe ale examenului de licență se vor susține oral și într-o singură sesiune audio-video (online),

în felul următor:

1. Programarea și invitarea pe platforma (online)

candidații înscriși la examenul de licență, vor fi programați și invitați pe platforma online,  marți – 30 iunie 2020, cu o frecvență de 1 candidat / oră, în ordine alfabetică.

2. Conectarea Candidatului și a Comisiei:

la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen;

3. Extragerea subiectului de examen pentru Proba 1:

după realizarea conexiunii audio-video a Candidatului și a Comisiei, secretarul de comisie va extrage, în fața acestora, subiectul pentru Evaluarea cunoștințelor fundamentale din Proba I (unul din cele 6 ale probei generale – vedeți subiectele mai jos), făcându-l cunoscut celor în cauză; Timp alocat: 2-3 minute;

4. Pregătirea răspunsului:

candidatul va avea la dispoziție un interval de pregătire a răspunsului pentru subiectul extras, interval în care va rămâne conectat audio-video cu Comisia; Timp alocat: 12 minute;

5. Susținerea Probei 1candidatul va prezenta cele 2 subiecte (Proba 1) în fața Comisiei de examen. Timp alocat: 15 minute;

6. Susținerea Probei 2Candidatul va prezenta și susține Lucrarea de licență (Proba 2) în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. Timp alocat: 15 minute.

7. Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  

Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. Timp alocat: 15 minute.

  • Total timp alocat / candidat: 60 minute.

SESIUNEA FEBRUARIE 2021

(Calendarul va fi anunțat ulterior)

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ

 

1. Cerere tip de inscriere (Aici găsiți Modelul de completare a cererii);

2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

6. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf, însoțite de:

a. Declarație pe propria răspundere a absolventului lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);

b. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

8. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

9. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

10. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

11. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă vor fi duse la Biroul Acte de studii al UBB, la momentul ridicării Diplomei de licență.

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2020 ȘI FEBRUARIE 2021

Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

1. Credinţă şi Sacramente
2. Iubirea: aspecte filosofico-teologice.
3. Nu există sens al păcatului fără sens al Revelaţiei. Articulaţi teologic această afirmaţie
4. Crezul niceo-constantinopolitan, mod de trăire a Bisericii.
5. Sensul şi necesitatea întrebării despre credibilitatea credinţei.
6. Euharistia este: cina Domnului; sacrificiul lui Hristos; loc al constituirii corpului eclezial. Articulaţi aceste trei dimensiuni.

Bibliografie

* * * Biblia sau Sfânta Scriptură. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1988.
* * * Catehismul Bisericii Catolice. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
Aubert, Jean-Marie: Abrégé de la morale catholique.Paris: Desclée, 1987.
Bottero, Jean. Ouaknin, Marc-Alain. Moingt, Joseph: Cea mai frumoasă istorie despre Dumnezeu. Oradea: Editura Aion, 1997.
Dezza, Paolo: Filosofia. Iaşi: Ars Longa, 1997.
Evdokimov, Paul: Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Bucureşti: Editura Anastasia,1995.
Ferent, Eduard: Antropologia creştină. Despre har. Iaşi: Editura Presa Bună, 1997.
Fouillee, Alfred: Istoria filosofiei.vol.I. Bucureşti: Casa Editorială Odeon, 2000.
Leon-Dufour, Xavier (sub conducerea): Vocabular de teologie biblică. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001.
Sescu, Petre (coordonator): Introducere în Sfânta Scriptură. Iaşi: Sapienţia, 2001.
Thevenot, Xavier: Les péchés. Que peut-on dire ? Paris : Salvator, 1983.
IOAN PAUL AL II- LEA, Enciclica Fides et ratio, 1998.
LAVATORI, RENZO: Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş, 2009.
MăRTINCĂ, ISIDOR: Scheme de Teologie Fundamentală, Ed. Gramar, Bucureşti, 2002.