Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

29 aprilie 2020

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea OM nr. 6126/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat în ședința Senatului din data de 15.01.2018, constă din două probe: 

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: FEBRUARIE 2020

Înscrierea candidaţilor: 12-14 februarie 2020;

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen scris Asistență socială: 17 februarie 2020 (Facultatea de Asistență Socială, Sala 317: ora 9,00);
Examen scris Teologie: 18 februarie 2020, ora 10.00;

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență:

Asistență Socială: 19 februarie 2020 (conform programării de la Facultatea de Asistență Socială);
Teologie: 20 februarie 2020, începând cu ora 10.00.

SESIUNEA: IULIE 2019

Înscrierea candidaţilor: 25-27 iunie 2019;
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen scris Asistență socială: 2 iulie 2019 (Facultatea de Asistență Socială, conform orarului anunțat: ora 9,00);
Examen scris Teologie: 01 iulie 2019, ora 9.30;

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență:

Asistență Socială: 4 iulie 2019 (conform programării de la Facultatea de Asistență Socială);
Teologie: 3 iulie 2019, începând cu ora 10.00.

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ 

 

1. Cerere tip de inscriere (se poate completa și la Secretariatul Departamentului);

2. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original;

3. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;

4. Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

6. Carte de identitate, copie;

7. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă și cu numele candidatului scris pe verso;

8. Lucrarea de licență: 1 exemplar legat pentru comisie (după susținere, lucrarea se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licență, însoțite de acordul coordonatorului;

9. Declarație pe propria răspundere a absolventului că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

 

* Atât CD-ul, cât și plicul care-l conține vor avea înscrise următoarele informații: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului și sesiunea examenului de licență (Ex. Iulie 2018).

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe findamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2020 ȘI FEBRUARIE 2021

Acestă probă este scrisă și include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

1. Credinţă şi Sacramente
2. Iubirea: aspecte filosofico-teologice.
3. Nu există sens al păcatului fără sens al Revelaţiei. Articulaţi teologic această afirmaţie
4. Crezul niceo-constantinopolitan, mod de trăire a Bisericii.
5. Sensul şi necesitatea întrebării despre credibilitatea credinţei.
6. Euharistia este: cina Domnului; sacrificiul lui Hristos; loc al constituirii corpului eclezial. Articulaţi aceste trei dimensiuni.

Bibliografie

* * * Biblia sau Sfânta Scriptură. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1988.
* * * Catehismul Bisericii Catolice. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
Aubert, Jean-Marie: Abrégé de la morale catholique.Paris: Desclée, 1987.
Bottero, Jean. Ouaknin, Marc-Alain. Moingt, Joseph: Cea mai frumoasă istorie despre Dumnezeu. Oradea: Editura Aion, 1997.
Dezza, Paolo: Filosofia. Iaşi: Ars Longa, 1997.
Evdokimov, Paul: Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Bucureşti: Editura Anastasia,1995.
Ferent, Eduard: Antropologia creştină. Despre har. Iaşi: Editura Presa Bună, 1997.
Fouillee, Alfred: Istoria filosofiei.vol.I. Bucureşti: Casa Editorială Odeon, 2000.
Leon-Dufour, Xavier (sub conducerea): Vocabular de teologie biblică. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001.
Sescu, Petre (coordonator): Introducere în Sfânta Scriptură. Iaşi: Sapienţia, 2001.
Thevenot, Xavier: Les péchés. Que peut-on dire ? Paris : Salvator, 1983.
IOAN PAUL AL II- LEA, Enciclica Fides et ratio, 1998.
LAVATORI, RENZO: Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş, 2009.
MăRTINCĂ, ISIDOR: Scheme de Teologie Fundamentală, Ed. Gramar, Bucureşti, 2002.