Licenta Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea OM nr. 6126/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat în ședința Senatului din data de 15.01.2018, constă din două probe: 

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

 

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA: IULIE 2020

Înscrierea candidaţilor: 24-26 iunie 2020;

Înscriere candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe una dintre adresele: ftgcblaj@yahoo.com sau teologieblaj@gmail.com.

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate30 iunie 2020 – 01 iulie 2020, ora 10,00;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 30 iunie 2020 – 01 iulie 2020, ora 10,00.

În contextul actual, cele două probe ale examenului de licență se vor susține oral și într-o singură sesiune audio-video (online) în felul următor:

  1. Programarea și invitarea pe platforma (online): candidații înscriși la examenul de licență, vor fi programați și invitați pe platforma online,  fie marți – 30 iunie 2020, fie miercuri – 01 iulie 2020, cu o frecvență de 1 candidat / oră și respectându-se ordine alfabetică.
  2. Conectarea Candidatului și a Comisiei: la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen;
  3. Extragerea subiectului de examen pentru Proba 1: după realizarea conexiunii audio-video a Candidatului și a Comisiei, secretarul de comisie va extrage, în fața acestora, 2 subiecte pentru Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (unul din cele 6 ale probei generale și unul din cele 2 ale probei de specialitate alese  – vedeți subiectele mai jos), făcându-le cunoscute celor în cauză; Timp: 2-3 minute;
  4. Pregătirea răspunsului: candidatul va avea la dispoziție un interval de pregătire a răspunsului pentru cele 2 subiecte extrase, interval în care va rămâne conectat audio-video cu Comisia; Timp alocat: 12 minute; În acest 
  5.  Susținerea Probei 1: candidatul va prezenta cele 2 subiecte (Proba 1) în fața Comisiei de examen. Timp alocat: 15 minute;
  6.  Susținerea Probei 2: Candidatul va prezenta și susține Lucrarea de licență (Proba 2) în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. Timp alocat: 15 minute.
  7.  Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. Timp alocat: 15 minute.

SESIUNEA: FEBRUARIE 2020

Înscrierea candidaţilor: 12-14 februarie 2020;
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate18 februarie 2020, ora 10,00;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență20 februarie 2020, ora 10,00.

SESIUNEA: IULIE 2019

Înscrierea candidaţilor: 25-27 iunie 2019;
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate1 iulie 2019, ora 9,30;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență3 iulie 2019, ora 10,00.

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ 

 

1. Cerere tip înscriere; Model de completare a cererii;

2. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original;

3. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;

4. Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

6. Carte de identitate, copie;

7. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă și cu numele candidatului scris pe verso;

8. Lucrarea de licență: 1 exemplar legat pentru comisie (după susținere, lucrarea se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licență, însoțite de acordul coordonatorului;

9. Declarație pe propria răspundere a absolventului că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (se imprimă față-verso) sau se completează la Secretariatul Departamentului.

 

* Atât CD-ul, cât și plicul care-l conține vor avea înscrise următoarele informații: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului și sesiunea examenului de licență (Ex. Iulie 2018).

Tematica și bibliografia

Proba 1: Evaluare cunoștințe findamentale și de specialitate

SESIUNILE: IULIE 2020 ȘI FEBRUARIE 2021

Acestă probă este scrisă și include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

Proba generala

1. Credinţă şi Sacramente
2. Iubirea: aspecte filosofico-teologice.
3. Nu există sens al păcatului fără sens al Revelaţiei. Articulaţi teologic această afirmaţie
4. Crezul niceo-constantinopolitan, mod de trăire a Bisericii.
5. Sensul şi necesitatea întrebării despre credibilitatea credinţei.
6. Euharistia este: cina Domnului; sacrificiul lui Hristos; loc al constituirii corpului eclezial. Articulaţi aceste trei dimensiuni.

Bibliografie

* * * Biblia sau Sfânta Scriptură. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1988.
* * * Catehismul Bisericii Catolice. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
Aubert, Jean-Marie: Abrégé de la morale catholique.Paris: Desclée, 1987.
Bottero, Jean. Ouaknin, Marc-Alain. Moingt, Joseph: Cea mai frumoasă istorie despre Dumnezeu. Oradea: Editura Aion, 1997.
Dezza, Paolo: Filosofia. Iaşi: Ars Longa, 1997.
Evdokimov, Paul: Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Bucureşti: Editura Anastasia,1995.
Ferent, Eduard: Antropologia creştină. Despre har. Iaşi: Editura Presa Bună, 1997.
Fouillee, Alfred: Istoria filosofiei.vol.I. Bucureşti: Casa Editorială Odeon, 2000.
Leon-Dufour, Xavier (sub conducerea): Vocabular de teologie biblică. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001.
Sescu, Petre (coordonator): Introducere în Sfânta Scriptură. Iaşi: Sapienţia, 2001.
Thevenot, Xavier: Les péchés. Que peut-on dire ? Paris : Salvator, 1983.
IOAN PAUL AL II- LEA, Enciclica Fides et ratio, 1998.
LAVATORI, RENZO: Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş, 2009.
MăRTINCĂ, ISIDOR: Scheme de Teologie Fundamentală, Ed. Gramar, Bucureşti, 2002.

Proba de specialitate

1. Relaţia dintre Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice: asemănări şi deosebiri
2. Profetul – intermediarul dintre Dumnezeu şi poporul său

Bibliografie

* * * Biblia sau Sfânta Scriptură. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1988.
* * * Nouveau Testament interlineaire grec/francais (texte GNT). Swindon: Alliance Biblique Universelle/ Cerf, 1993.
* * * Dicţionar biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995.
Bagot, Jean-Pierre – Dubs, Jean-Claude: Cum să citim Biblia. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 1994.
Blanchard, Yves-Marie: Saint Jean. Paris: Editions de l’Atelier /Editions Ouvrieres, 1999.
Botiza, Ioan-Vasile: Introducere în studiul Sfintei Scripturi. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, 2002.
Brown, Raymond E.: Que sait-on du Nouveau Testament ? Paris: Bayard, 2000.
Ciudin, Nicolae: Studiul Vechiului Testament. Bucureşti: Editura Credinţa Noastră, 1997.
Leon-Dufour, Xavier (sub conducerea): Vocabular de teologie biblică. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 2001.
Mihoc, Vasile (coordonator): Introducere în studiul Noului Testament. vol. I. Sibiu: Teofania, 2001.
Prelipceanu, Vladimir (colab.): Studiul Vechiului Testament. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1955.
Riley, William: Două Testamente. Cum să citim Scriptura. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 1992.
Tofana, Stelian: Introducere în Noul Testament. vol.II. Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul Quelle. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002.
Tofana, Stelian: Introducere în Noul Testament. vol.III. Evangheliile după Luca şi Ioan. Problema sinoptică. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003.
Zumstein, Jean: L’évangile selon Jean. In: Marguerat, Daniel (éditeur): Introduction au Nouveau Testament. Genève : Labor et Fides, 2000, pp. 345-370.
Dicţionare biblice, Enciclopedii

1. Biserica – origine, caracteristici, structură şi misiune

Bibliografie

*** Catehismul Bisericii Catolice, Bucureşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică 1994
*** Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, declaraţii, Bucureşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică
Buzalic Alexandru, EKKLESIA. Din problematica ecleziologiei contemporane, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2005.
De Lubac Henri, Meditaţie asupra Bisericii, trad. de Marius Boldor şi Valeria Pioraş, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.
Ferenţ Eduard, Biserică, ce simţi despre taina fiinţei tale?, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Ioan Paul al II-lea, Ecclesia de Eucharistia, Ed. Paoline, Milano, 2003.
Isidor Mărtincă, Scheme de teologie fundamentală, Bucureşti, Gramar 2002
Poupard Paul, Conciliul Vatican II, trad. Aurelian Băcilă, editor Silviu Hodiş, Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu Lăpuş, 2008.
Ratzinger Joseph, Biserica, chemare spre comuniune, trad. de Ioan Petru Puiu şi Ioan Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj, 2005
Zizioulas, I, Fiinţa eclesială. Bucureşti, Editura Bizantinǎ, 1996.
J. Hoffmann, L’Église et son origine, în Initiation à la pratique de la théologie. Vol. III. Dogmatique II, Paris, Les Éditions du Cerf 1986, p. 55-141
Legrand 1986: Hervé Legrand, La réalisation de l’Église en un lieu, în Initiation à la pratique de la théologie. Vol. III. Dogmatique II, Paris, Les Éditions du Cerf 1986, p. 143-345
Ioan Paul al IIlea, Ecclesia in Europa. Exortaţie apostolică postsinodală despre Isus Cristos, viu în Biserica sa, izvor de speranţă pentru Europa”, http:// www.catholica.ro/ documente/ index3.asp?id=326

2. Isus Hristos, Mântuitorul unic, absolut şi definitiv

Bibliografie:
Ferenţ Eduard, Cristologia, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Lavatori Renzo, Unul-Născut din Tatăl, trad. de Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutemberg, Tg. Lăpuş, 2008.
Mărtincă Isidor, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Ed. Gramar, Bucureşti, 2000.
Ratzinger Joseph, Introducere în creştinism: prelegeri despre Crezul Apostolic, trad. Mihăiţă Blaj, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Apostolică „Dominus Iesus”, Presa Bună, Iaşi, 2000.

1. Biserica de la Constantin la sfârşitul controverselor teologice (sec. IV-VII)

Bibliografie

Daniélou, J., Marrou, H.-I., Nouvelle histoire de l’Église, vol. I: De l’origine à Saint Grégoire le Grand, Paris 1967
Chadwick, H., The Early Church, London 1993
Mayeur, J.-P. et al. (eds.), Storia del cristianesimo (a cura di G. Alberigo), vol. 2: La nascita di una cristianità (250-430), Roma 2000; vol. 3: Le chiese d’Oriente e d’Occidente (432-610), Roma 2002; vol. 4: Vescovi, monaci e imperatori (610-1054), Roma 1999
Alberigo, G., (coord), Les conciles oecuméniques, vol. I-II/1-2, Paris 1994
Corbin, A. (ed.), Istoria creştinismului : pentru a înţelege mai bine vremea noastră, Bucureşti 2010
Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti 1999
J. Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţiei universale (100-600), Iaşi 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi 2004

2. Evolutia institutionala a Bisericii Greco-Catolice intre 1700 si 1850

Bibliografie:
Beck, H.-G., Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, Bucureşti 2012
Chadwick, H., The Early Church, London 1993
Corbin, A. (ed.), Istoria creştinismului : pentru a înţelege mai bine vremea noastră, Bucureşti 2010
Frend, W.H.C., The Rise of Christianity, Philadelphia 1985
J. Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţiei universale (100-600), Iaşi 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi 2004
Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti 1999
Runciman, S., Teocraţia bizantină, Bucureşti 2012

1. Conştiinţa sau Legea? Ce trebuie să urmez? Dacă mă supun Legii, sunt încă în sclavie, într-un regim infantil, inuman, ca şi cineva care nu judecă prin el-însuşi. Dacă mă supun conştiinţei, sunt supus subiectivismului convingerilor mele intime, iluziilor mele, orbirilor mele. Pe de o parte avem o normă obiectivă, de cealaltă parte o normă subiectivă. Comentaţi şi articulaţi teologic.

2. Tripla dimensiune a păcatului: (I) cea personală (II) cea socială și (III) ca refuz al lui Dumnezeu. Dezvoltați și articulați cele trei dimensiuni ale păcatului.

Bibliografie

*** Conciliul Ecumenic Vatican II. Bucureşti: Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 1993.
*** Initiation a la pratique de la theologie. Ethique. Paris: Cerf, 1983.
Papa Ioan Paul II: Veritatis Splendor. Iaşi, 1993.
Ioan Paul al II-lea. Reconciliatio et Paenitentia, 1984.
Peschke, Karl Heinz: Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj: Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.
THEVENOT, Xavier. Les peches. Que peut-on dire? Salvator, 1981.